“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 22.05.2012 tarih ve 2008/177-2012/137 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, merkezi Minesota’da bulunan davacının 1970’li yıllardan beri özellikle ilaç, kozmetik, gıda ürünleri için basınca duyarlı etkileme makineleri tasarımlayan ve üreten, Dünya lideri bir firma olduğunu, davalı şirketin ise patent hakları müvekkiline ait olan 4400/4500 model etiketleyicileri müvekkilinin rızası olmadan aynen taklit ederek, Türkiye ve Ortadoğu’ya sattığını, davalının üretim ve satışını yaptığı makinenin tasarım olarak davacı makinasının aynısı olduğunu, davalının ayrıca bazı firmalara teklif verirken teklifinde “Trine 400” ibaresini kullandığını ve sanki Trine ile bağlantısı olduğu kanısını uyandırmaya çalıştığını, öte yandan davalının, müvekkiline ait patente konu olan buluş hakkında faydalı model başvurusunda bulunduğunu ileri sürerek, davalı eyleminin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespit ve önlenmesine, haksız rekabetin neticesi olan durumun ortadan kaldırılmasına, haksız rekabet ve yanlış beyanların düzeltilmesine, davalının ürettiği makinaların üretim ve satışının durdurulmasına, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının sahibi olduğunu iddia ettiği patentlerin ABD’de tescilli olduğunun dava dilekçesinde açıkça belirtildiğini, patentlerin korunmasında ülkesellik ilkesinin geçerli olup, Türkiye’de bu hakkına dayanarak koruma isteyemeyeceğini, ayrıca müvekkilinin üretimini gerçekleştirdiği makinanın kendi tasarımı olduğunu, müvekkilince geliştirilen makinaya TPE nezdinde faydalı model tescil müracaatının kabul edildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamına göre, İstanbul 3 Nolu Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen 2006/536 esas sayılı dosyasında davalı adına rulodan etiket beslemeli şişe etiketleme makinası buluş başlıklı faydalı model belgesinin davacının ABD patent bürosunda tescilli etiketleme makinalarını taklit ettiğinin tespit edildiği, davalı tarafından 2004 yılında Munzur Tarım ve San. Ürünleri Tic. A.Ş. adlı müşterisine gönderdiği ve bir örneği dosyada bulunan makina satış teklifinde açıkça davacının makinasının adının ve kod numarasının kullanıldığı dikkate alındığında davalının 2004 yılı ve öncesinde davacı tarafın dava tarihinden önce 15 yıldır Türkiye’de satılan etiketleme makinalarını taklit ederek sattığı, bu şekilde ürettiği makinalarla iltibas yarattığı, davacıya ait patent Türkiye’de tescilli değil ise de bunun haksız rekabeti ortadan kaldırmayacağı gerekesiyle, davanın kabulüne, davalı eylemlerinin haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, bu haksız rekabetin önlenmesine, maddi durumun ortadan kaldırılmasına, makinaların toplatılmasına, karar özetinin ilanına karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 12.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay