“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : .FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01.12.2011 tarih ve 2007/109-2011/253 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı-karşı davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 10.12.2013 günü hazır bulunan davacı-karşı davalı vekili Av. … ile davalı-karşı davacı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı-karşı davalı vekili, müvekkili adına 29.07.2003 tarih ve 2006/02631 başvuru numarasıyla tescilli ‘Düşük ısıda çalışan zeytin yağı çıkartma tesisi’ patentinin davalı tarafından tamamen taklit edildiğini, patent haklarına tecavüz ettiğini ileri sürerek, 551 sayılı KHK’nin 140 ve 142. maddeleri uyarınca 134.216 Euro karşılığı 247.548,00 TL maddi ve 1.200.000 Euro karşılığı 2.213.280 TL manevi tazminatın tahsiline, maddi durumun ortadan kaldırılmasına ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı-karşı davacı vekili, müvekkili tarafından imal edilen ürünün piyasada 1950 yılından beri var olan bir sistem olduğunu, 1985 yılında dava dışı kişi tarafından yatırım teşvik kapsamı ithal edilen ve 31.01.2001 tarihinde … ‘a hurda olarak satılan makinenin incelenmesi çerçevesinde deneme amaçlı üretildiğini, sektörde bilinen damlatma sistemine dayandığını, davacı istemlerinin dayanaklarının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiş, karşı davasında da davacı adına tescil edilen patentin yeni olmadığını, 3-9 numaralı istemleri açısından patentlenebilir özelliğinin bulunmadığını açıklayarak, hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddialar, savunmalar, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporlarına göre, davacı-karşı davalı adına tescilli patentin yeni ve sanayiye uygulanabilir özellik taşıdığı, hükümsüzlük iddiasının kanıtlanmadığı, davalı-karşı davacının imal ettiği ‘Sızmam’ makinesinin davacı-karşı davalı patenti konusunu ihlal etmediği, tespit raporlarını düzenleyenlerin patent uzman olmadığı, bağlı istemleri bağımsız istemler gibi değerlendirdikleri gerekçesiyle asıl ve karşı davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı-karşı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davalı-karşı davacıya ait emtianın, davacı-karşı davalı adına tescilli patente tecavüz teşkil etmediği hususunun birbirini teyit eden ve denetime uygun olan bilirkişi raporlarıyla tespit edilmiş olmasına, HMK’nın 279. maddesine aykırı şekilde ikinci bilirkişi raporunda ayrık görüş bildiren hukukçu bilirkişinin asıl raporda imzasının yer almaması doğru değil ise de bu durumun sonuca etkili olmayan usul hatası niteliğinde bulunmasına göre, davacı-karşı davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı-karşı davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacı-karşı davalıdan alınarak davalı-karşı davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 10.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay