Patent, yeni ve yaratıcı bir buluşu koruma altına alan bir haktır. Patent sahibi, buluşunu belirli bir süre boyunca, başkalarının üretmesini, kullanmasını, satmasını veya ithal etmesini engelleyebilir.

Patent Almak İçin Gerekli Şartlar

Patent almak için, buluşun aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 • Yenilik: Buluş, teknik alanda bilinen herhangi bir buluştan farklı olmalıdır.
 • Yaratıcılık: Buluş, teknik alandaki bir uzmanın varsayacağıdan farklı olmalıdır.
 • Uygulanabilirlik: Buluş, sanayide kullanılabilir olmalıdır.

Patent Almak İçin İzlenmesi Gereken Adımlar

Patent almak için, aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Buluşu tanımlama: Buluşun ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve hangi amaca hizmet ettiğini açıkça tanımlamak gerekir.
 2. Patent araştırması yapma: Buluşun daha önce patentlenmiş olup olmadığını araştırmak gerekir.
 3. Patent başvurusu yapma: Buluşun patent başvurusu,
 4. Patent araştırma raporu alma: Patent ofisi, buluşun yenilik ve yaratıcılık şartlarını karşılayıp karşılamadığını araştırmak için bir araştırma raporu hazırlar.
 5. Patent incelemesi: Patent ofisi, buluşun patent verilmesini uygun olup olmadığını inceler.
 6. Patent tescili: Patent başvurusu olumlu sonuçlanırsa, buluş için patent tescili yapılır.

Türkiye’de Patent Almak

Türkiye’de patent almak için, Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) başvuru yapılır. TÜRKPATENT, buluşun yenilik ve yaratıcılık şartlarını karşılayıp karşılamadığını araştırmak için bir araştırma raporu hazırlar. Araştırma raporu olumlu sonuçlanırsa, buluş için patent incelemesi yapılır. İnceleme olumlu sonuçlanırsa, buluş için patent tescili yapılır.

Patent Almak için Gerekli Belgeler

Patent başvurusu için, aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Başvuru formu: Başvuru formunda, buluşun adı, buluşun ne olduğu, buluşun nasıl yapılacağı ve buluşun hangi amaca hizmet ettiği gibi bilgiler yer alır.
 • Buluş açıklamaları: Buluş açıklamaları, buluşun teknik ayrıntılarını içeren belgelerdir.
 • Buluş çizimleri: Buluş çizimleri, buluşun anlaşılmasını kolaylaştıran belgelerdir.
 • Başvuru ücreti: Başvuru ücreti, başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkeye göre değişebilir.

Patent Almak için Gerekli Zaman

Patent başvurusu yapılmasından patent tescil edilmesine kadar geçen süre, yaklaşık 2-3 yıl kadardır. Ancak, başvurunun olumlu sonuçlanması için gerekli araştırma ve incelemelerin yapılmasının zaman alması nedeniyle, bu süre daha da uzayabilir.

Patent Almak için Gerekli Ücret

Patent başvurusu için ödenmesi gereken ücret, başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkeye göre değişebilir. Türkiye’de, patent başvurusu için ödenmesi gereken ücretler, başvurunun yapıldığı sınıfa göre değişmektedir.

Patent Almak için Uzman Desteği Almak

Patent almak, teknik ve hukuki olarak karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, patent başvurusu yaparken uzman desteği almak faydalı olabilir.

Sonuç olarak, patent almak, buluş sahibinin buluşunu koruma altına almasının ve rekabet avantajını artırmasının önemli bir yoludur.

Patent Başvuru Süreci

Patent başvurusu, TÜRKPATENT’e yazılı olarak yapılır. Başvuru formunda, buluşun adı, buluşun ne olduğu, buluşun nasıl yapılacağı ve buluşun hangi amaca hizmet ettiği gibi bilgiler yer alır. Başvuruya, buluşun teknik ayrıntılarını içeren buluş açıklamaları ve buluşu anlaşılmasını kolaylaştıran buluş çizimleri de eklenmelidir.

Şekli İnceleme

TÜRKPATENT, başvuruyu öncelikle şekli olarak inceler. Şekli incelemede, başvurunun gerekli unsurları taşıyıp taşımadığı ve başvurunun şekilsel olarak uygunluğu değerlendirilir. Şekli inceleme sonucunda, başvurunun aşağıdaki durumlardan herhangi biriyle ilgili olması durumunda işlem durdurulur:

 • Buluşun, Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) hükümleri uyarınca buluş niteliğinde olmaması,
 • Buluşun, hiçbir teknik özellikten bahsedilmemesi nedeniyle patentle korunabilir bir buluş olmaması,
 • Buluşun, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilik niteliğinden yoksun olması.

İşlem durdurma kararına karşı, başvuru sahibinin 3 ay içinde itiraz etme hakkı vardır. Başvuru sahibinin itirazını kabul eden TÜRKPATENT, şekli inceleme işlemini tamamlar.

Şekli inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik tespit edilmezse veya bildirilen eksiklikler süresi içerisinde düzeltilirse, başvuru araştırmaya gönderilir. 

Patent Araştırma Raporu

Patent araştırma raporu, buluşun patentlenebilir olup olmadığını belirlemek için düzenlenen bir rapordur. Bu rapor, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumunu araştırarak, buluşun yenilik ve buluşsallık şartlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendirir.

Araştırma Raporu Talebi

Araştırma raporu talebi, başvuru tarihinden itibaren 15 ay içinde yapılmalıdır. Bu süre içinde araştırma raporu talebi yapılmadığı takdirde, başvuru geri alınmış sayılır.

Araştırma raporu talebinde bulunacak kişi, başvuru sahibi veya vekilidir. Talep, TÜRKPATENT’e yazılı olarak yapılır.

Araştırma Raporunu Düzenleyen Kurum

Araştırma raporu, TÜRKPATENT veya TÜRKPATENT’in anlaşmalı ofislerinden biri tarafından düzenlenir.

Şekli uygunluk yazısında araştırma raporunun TÜRKPATENT tarafından düzenleneceği bildirilmişse, araştırma raporu TÜRKPATENT tarafından düzenlenir. Bu durumda, başvuru sahibinin tarifname, istemler, özet ve resimlerin Türkçe çevirisini TÜRKPATENT’e vermesi gerekir.

Şekli uygunluk yazısında araştırma raporunun TÜRKPATENT tarafından düzenlenmeyeceğinin bildirilmesi durumunda, araştırma raporu TÜRKPATENT’in anlaşmalı ofislerinden biri tarafından düzenlenir. Bu durumda, başvuru sahibinin tarifname, istemler, özet ve resimlerin ilgili ofisin kabul ettiği dilde çevirisini TÜRKPATENT’e vermesi gerekir.

Araştırma Raporunun İçeriği

Araştırma raporu, aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Buluşun konusu
 • Buluşun tekniğin bilinen durumuna göre yenilik ve buluşsallık durumu
 • Buluşun tekniğin bilinen durumuna göre sanayiye uygulanabilirlik durumu
 • Araştırma raporunda kullanılan kaynaklar

Araştırma Raporunun Sonuçları

Araştırma raporu, aşağıdaki sonuçlardan birini verir:

 • Buluş, patentlenebilir niteliktedir.
 • Buluş, patentlenebilir nitelikte değildir.
 • Buluş, patentlenebilir nitelikte olup olmadığı konusunda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Araştırma Raporunun Tescili

Araştırma raporu, TÜRKPATENT tarafından tescil edilir. Araştırma raporu, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süreyle geçerlidir.


Araştırma Raporunda Kullanılan Kodların Açıklamaları

Açıklama:

 • X ve Y kodları, buluşun yeni veya buluşsallık şartlarını karşılamadığını gösteren dokümanlar için kullanılır. Bu dokümanlar, buluşun tüm ana özelliklerini içerdiği için, buluşun patentlenebilir olmadığını gösterir.
 • A kodu, buluşla ilgili tekniğin bilinen durumu hakkında genel bilgi veren dokümanlar için kullanılır. Bu dokümanlar, buluşun patentlenebilirliğine engel teşkil etmez.
 • P kodu, buluşun başvuru tarihinden önce ve rüçhanından sonra yayınlanmış dokümanlar için kullanılır.
 • E kodu, buluştan önceki bir tarihli, ancak buluştan sonra yayınlanmış dokümanlar için kullanılır.
 • O kodu, sözlü açıklama, kullanım, sergi (teşhir) ya da başka yollarla yapılan açıklamalar için kullanılır.
 • T kodu, buluşun başvuru tarihinden veya rüçhanından sonra yayınlanmış, buluşun dayandığı teori/prensibi hakkında bilgi veren ve buluşla çelişmeyen dokümanlar için kullanılır.
 • L kodu, başka bir nedenle kullanılan dokümanlar için kullanılır.

Örnek:

Bir buluşun istemi, “bir elektrikli motorun rotorunun, bir mıknatısla çevrildiğini” içermektedir. Araştırma raporunda, buluşun başvuru tarihinden önce yayınlanan bir doküman, “bir elektrikli motorun rotorunun, bir mıknatısla çevrildiği”ni göstermektedir. Bu durumda, araştırma raporunda bu doküman için X kodu kullanılacaktır. Bu, buluşun yeni olmadığını ve patentlenebilir olmadığını gösterir.

Patent Yayın Kararı

Patent başvurularının yayımlanması, buluşun kamuya açıklanması ve üçüncü kişilerin görüşlerine sunulması için önemli bir aşamadır.

Yayın Süreci

Patent başvurularının yayımlanması, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yapılır. Yayımlar, Kurumun Resmi Patent Bülteninde yapılır.

Patent Yayınına İtiraz

Patent başvurularının yayımlanmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından başvurunun patentlenebilirliğine itiraz edilebilir. İtiraz, araştırma raporunun yayımından itibaren 6 ay içinde yapılmalıdır.

İtiraz Usulü

İtiraz, yazılı olarak, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu‘ na yapılır. İtirazda, başvurunun patentlenebilirlik şartlarından birinin veya birkaçının karşılanmadığı iddia edilmelidir.

İtiraz edilen başvurunun araştırma raporu, Türk Patent adına yabancı bir ofis tarafından düzenlendiyse, itiraz ve eklerinin (araştırma raporunun düzenlendiği dildeki) çevirisi de itirazla birlikte TÜRKPATENT’e gönderilmelidir.

İtirazın Bildirilmesi

TÜRKPATENT, kendisine yapılan itiraz ve ekleri beklemeden başvuru sahibine bildirir. Başvuru sahibi, kendisine gönderilen itiraz ile eklerini inceler ve süresi içinde itiraza karşı görüşlerini TÜRKPATENT’e bildirir.

Karşı Görüş

Başvuru sahibi, itiraza karşı görüşlerini, itirazın gerekçelerini ve başvurunun patentlenebilirliğini destekleyen bilgileri içeren bir dilekçe ile Türk Patent’e bildirir.

Yabancı inceleme ofisi seçildiyse karşı görüşün, inceleme raporu düzenleyecek ofisin kabul ettiği dildeki çevirisinin de aynı formun ekinde TÜRKPATENT’e gönderilmektedir.

Karşı Görüş Bildirilmemesi

Başvuru sahibi yasal süreler içinde karşı görüş bildirmezse, inceleme raporu üçüncü kişinin itirazları ışığında düzenlenir.

Tarifnamede Değişiklik

Başvuru sahibi, itirazlar ışığında tarifname takımında değişiklik yapmak isterse, değişen sayfaları anılan formun ekinde TÜRKPATENT’e gönderir. Söz konusu değişiklik Bültende ilan edilir.

Patent İnceleme Raporları

Patent başvurularının patentlenebilir olup olmadığına karar verilmesi sürecinde önemli bir aşama olan inceleme raporu, başvuru sahibinin buluşunun teknik olarak yeni, buluşsal ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığını değerlendirir. İnceleme raporu, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından düzenlenir ve başvuru sahibine bildirilir.

İnceleme Raporunun Amacı

İnceleme raporu, başvuru sahibinin buluşunun patentlenebilir olup olmadığına karar vermeyi amaçlar. Bu kapsamda, inceleme raporunda aşağıdaki hususlar değerlendirilir:

 • Buluşun teknik yeniliği
 • Buluşun buluşsallığı
 • Buluşun sanayiye uygulanabilirliği

İnceleme Raporunun Yapısı

İnceleme raporu, üç bölümden oluşur:

 • Giriş Bölümü: Bu bölümde, başvurunun konusu ve incelemenin kapsamı açıklanır.
 • İnceleme Bölümü: Bu bölümde, başvurunun patentlenebilirlik kriterleri bakımından değerlendirilmesi yapılır.
 • Sonuç Bölümü: Bu bölümde, incelemenin sonucuna göre patentin verilip verilmeyeceğine karar verilir.

İnceleme Raporunun Değerlendirilmesi

İnceleme raporu, başvuru sahibi için önemli bir belgedir. Raporda verilen karar, başvurunun patent almasına veya reddedilmesine yol açabilir. Bu nedenle, başvuru sahipleri inceleme raporunun içeriğini dikkatlice incelemeli ve gerekirse itirazda bulunmalıdır.

İnceleme Raporuna İtiraz

İnceleme raporuna itiraz etme hakkı, başvuru sahibine aittir. İtiraz, inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde yapılabilir. İtiraz, yazılı olarak TÜRKPATENT’e yapılır ve itirazın gerekçeleri açıkça belirtilir.

TÜRKPATENT, itirazı değerlendirerek inceleme raporunda değişiklik yapabilir veya itirazı reddedebilir. İtirazın kabul edilmesi halinde, başvurunun patent almasına karar verilir. İtirazın reddedilmesi halinde, başvurunun reddedilmesi kesinleşir.

Patent inceleme raporu, başvuru sahibinin buluşunun patentlenebilir olup olmadığına karar verilmesinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, başvuru sahipleri inceleme raporunun içeriğini dikkatlice incelemeli ve gerekirse itirazda bulunmalıdır.

Patent Belgesi

Patent başvurusu olumlu sonuçlandığı takdirde, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından patent belgesi düzenlenir. Patent belgesi, başvuru sahibinin buluşunun patentle korunduğunu gösteren resmi bir belgedir.

Patent Belgesinin Düzenlenmesi

Patent belgesinin düzenlenmesi için başvuru sahibinin, inceleme raporlarından birinin sonunda aldığı belge karar yazısını takiben, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde patent belge düzenleme ücretini TÜRKPATENT’e göndermesi gerekir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır.

Patent belge düzenleme ücreti, belge karar yazısının bildirim tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde ödenemeyecekse, söz konusu süre içinde, ek süre ücreti de ödenerek 3 aylık ek süre talebinde bulunulabilir.

Patent belge düzenleme ücretinin süresi içinde ödenmesi ve TÜRKPATENT’e gönderilmesinin ardından, Bültende “Belge Yayını” yapılır. Bu yayında, patentin başvuru numarası, istemleri, faydalı model niteliğinde ise faydalı model numarası, patentin veriliş tarihi ve patent sahibinin adı soyadı yer alır.

Son inceleme raporunda, istemlerin kısmen (bazı istemler itibarıyla) olumlu olduğu belirtilmişse, başvuru sahibi patent belge ücreti ile birlikte değişen istemleri de göndermelidir. Bu durumda, Bültende “Belge Yayını” ile birlikte “Değişiklik Yayını” da yapılır.

“Belge Yayını” sonrasında, TÜRKPATENT tarafından patent belgesi düzenlenir ve başvuru sahibi ve/veya patent vekiline ve/veya patent vekil firmasına gönderilir.

Patent Belgesinin İçeriği

Patent belgesi, aşağıdaki bölümlerden oluşur:

 • Başlık: Patentin başvuru numarası, istemleri, faydalı model niteliğinde ise faydalı model numarası, patentin veriliş tarihi ve patent sahibinin adı soyadı yer alır.
 • Açıklama: Buluşun teknik özelliklerini ve çalışma şeklini açıklayan kısımdır.
 • İstemler: Buluşun teknik özelliklerini ve kapsamını tanımlayan kısımdır.
 • Resimler: Buluşun özelliklerini açıklamak için kullanılan resimlerdir.
 • Ek Bilgiler: Patentin verilmesine ilişkin diğer bilgilerdir.

Patent Belgesinin Süresi

Patent belgesinin süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. 

Patent Belgesinin Kapsamı

Patent belgesi, başvuru sahibine, buluşun istemlerinde tanımlanan tekniğin bilinen durumundan farklı olan teknik özelliklerini kullanma, uygulama ve satma hakkı verir.

Patent Belgesinin Faydaları

Patent belgesi, buluş sahibine aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Buluşun ticari olarak uygulanmasını sağlama
 • Rakiplerin buluşu kullanmasını engelleme
 • Buluşun değerini artırma
 • Ar-Ge yatırımlarını teşvik etme

Patent belgesi, buluş sahibinin buluşunu korumak ve ticari olarak uygulamak için önemli bir araçtır.