“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10/05/2016 gün ve 2015/63 – 2016/136 sayılı kararı onayan Daire’nin 02/10/2018 gün ve 2017/321 – 2018/5903 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davacı ile TMSF arasında 09.08.2001 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi ile Sümerbank A.Ş’nin hisselerinin OYAK’a devredildiğini, anılan sözleşmenin 6.11 maddesinde “…Devir tarihinden itibaren, OYAK dışında hiçbir kişi veya kuruluş, “Sümerbank” unvanını, Banka’nın ve/veya ismen belirlenen iştiraklerinin ve/veya Banka bünyesinde yer alan bankaların veya bunların iştiraklerinin unvanlarını veya hizmet markalarını ya da bununla ayırt edilemeyecek ölçüde yakın veya benzer bir unvan ya da hizmet markalarını ve/veya logolarını kullanmayacakları” yönünde düzenleme olduğunu, davalının iyi niyetten uzak bir şekilde Sümerbank markalarının tescili için TPMK nezdinde başvuruları yapıp markaların tescilini sağladığını, davacının 06.09.2014 tarih 29111 sayılı R.G.’de yayımlanan ihale ilanı ile bu durumdan haberdar olduğunu iddia ederek 2011/86976 ve 2010/10477 sayılı “SÜMERBANK” markaları ile 114802 tescil numaralı “Sümer Halı Sb.” markalarının hükümsüzlüğüne ve marka sicilinden terkinine ve anılan markalara yönelik tecavüzün durdurulmasına ve önlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 15/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir