“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05.10.2011 tarih ve 2008/479-2011/923 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 06.12.2013 günü hazır bulunan davacı vekili Av. …. ile davalı vekili Av….. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin metal kaynak makinaları konusunda faaliyette bulunduğunu, takım çalışma yüzeyinin sapmasının azaltılması için bir takviyeye sahip olan ultrason kaynak cihazı isimli patentlerinin tescilli olduğunu, davalının ise patenti taklit ederek üretim yaptığını, eyleminin haksız rekabet ve patent hakkına tecavüz oluşturduğunu ileri sürerek, patente tecavüz ve haksız rekabetin tespitini, menini, ürünlere el konulmasını, hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davaya konu ürünün otomobil kablolarının birleştirilmesi için kullanılan ultrasonik kaynak tezgahının parçası olduğunu, 2005 yılında üretim için deneme çalışmaları yaptıklarını, bu kapsamda davacı firmayı ziyaret ettiklerini, kendilerine ürünün patentli olduğunun belirtilmesi üzerine faaliyete son verdiklerini, katalog ve internetten tanıtımların çıkarıldığını, davacı firma adına üretim yapma tekliflerinin kabul görmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalının patente konu ürünü ürettiği, eyleminin patent hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği gerekçesiyle, davanın kabulüne, patente tecavüz ve haksız rekabetin tespitine, menine, önlenmesine, hükmün ilanına karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 06.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay