“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)


Taraflar arasında görülen davada Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14.06.2012 tarih ve 2011/244-2012/308 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin incelemeli patent belgesi aldığı ürünün yeni ve ayırtedici özellik taşımadığı gibi buluş olma niteliğinde bulunmadığını, bu ürünlerin yurtdışında 20 yıldır üretildiğini ve müvekkilince ithal edildiğini, ileri sürerek davalının patent belgesinin hükümsüzlüğüne ve iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkkilinin incelemeli patent belgesinin yeni olduğunu, makine imalatında kullanılan bir kısım triger kasnaklara saç geçirme işleminin teknik bir zorunluluk olduğunu, müvekkilinin buluşundan önce bu saç geçirme işi vida ile birleştirilerek veya presle darbe sonucu sıkıştırılarak yapıldığını, müvkkilinin buluşunda ise triger kasnağa saç geçirme işleminde makara ile saçın çevresine baskı yaparak yuvarlatıldıktan sonra tek parça gibi birleştirilmenin mümkün olduğunu tespit ettiğini, müvekkili buluşunun triger kasnak olmayıp triger kasnağa saç geçirme teknolojisi olduğunu, savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, ana istemde yer alan üretim metodunun başvuru tarihinden önce kullanıldığının anlaşılamaması neticesinde dava konusu incelemeli patentin ana isteminin bu deliller karşısında yeni olduğu, ana istem yeni olduğu için bu isteme bağlı yazılmış istemlerinde yeni kabul edileceğinden dava konusu incelemeli patent tüm istemleri itibariyle yenilik vasfını koruduğu, davalıya ait TR 2007/01428 B sayılı incelemeli patent belgesinin davacı delilleri karşısında yenilik ve buluş basamağı niteliklerine haiz olduğu, gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Mahkemece, görüşüne başvurulan bilirkişi raporunda, uyuşmazlık konusu patentin yenilik ve buluş basamağı niteliğine haiz olduğu gerekçesi ile hükümsüzlük davasının reddine karar verilmiştir. Davacı vekili, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi ekinde, yeterli teknik bilgiyi içermemeleri nedeni ile bilirkişi raporunda dikkate alınamayan bazı belgeler ile ilgili açıklamaları içeren fotoğraf ve CD kaydını ibraz ederek bu delillerin de dikkate alınmasını talep etmiştir. 551 sayılı KHK’nın 7. maddesi uyarınca, yenilik değerlendirmesinde mutlak yenilik ölçüt benimsenmiştir. Böylece patent başvurusundan önce dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgiler uyuşmazlık konusu buluşla ilgili yeniliği ortadan kaldırır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere mutlak yenilik koşulu kamu düzeni ile ilgili olduğundan, bu hususta davacı tarafça sonradan itiraz dilekçesi ekinde dosyaya sunulan delillerin de dikkate alınması gerekir. Bu nedenle, davacının itirazlarını sunduğu dilekçede öne sürülen itiraz sebepleri ve dosyaya ibraz edilen dilekçe ekindeki deliller bakımından uyuşmazlık konusu patentin “yenilik” unsuruna sahip olup olmadığı hususlarında bilirkişi heyetinden ek rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu davanın reddine karar verilmesi, doğru görülmemiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay