“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23.10.2012 tarih ve 2011/278-2012/292 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati tedbir isteyen vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının ürettiği kumaşın ve üretme yönteminin müvekkilinin patentini ihlal ettiğinin bilirkişi raporuyla belirlendiğini ileri sürerek 551 sayılı KHK’nin 151 ve 152. maddeleri uyarınca patentten doğan haklarına tecavüz fiillerinin durdurulmasına, tecavüzün giderilmesine, patent konusu usul kullanılarak üretilen tüm ürünlere, bunların üretiminde kullanılan araçlara el konulmasına, üretilen ürünlerin herhangi bir şekilde ticaret alanına çıkartılmasının yasaklanmasına ve bu usul ile üretilen ürünlerin toplatılmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının talebi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini gerektiren bir durum olmadığını savunarak istemin reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, dosya kapsamında alınan bilimsel görüşlerin birbirleriyle çelişkili bulunduğu, hükümsüzlük davası sonuçlanıncaya kadar geçerliliğini koruyan davacı adına bulunan usul patentinin söz konusu buluşun tekniğin bilinen durumu aşmak bakımından incelenerek belgelendiği, ancak bu belgelendirmeye rağmen patentin hükümsüz kılınmasının da mümkün olup bunun dava sonunda belirlenebileceği, gerekçesiyle çalıştırılan işçe sayısı, şirket cirolarına yansıyan bilgiler vs. nazara alınarak davalı tarafça takdiren 1.000.000 TL nakdi teminat veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu ibraz edildiğinde davacı tarafın ihtiyati tedbir isteminin reddine, aksi halde takdiren 500.000 TL teminat veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu ibraz edildiğinde davacı adına tescilli inceleme patent konusu usul kullanılarak yapılan üretimin tedbiren engellenmesine, bu usul ile üretilmiş ürünlere el konulmasına, satılmasının, dağıtılmasının veya başka şekilde ticaret hayatına çıkarılmasının tedbiren yasaklanmasına, davalının fabrikasında bulunan incelemeli patente konu usul ile üretim yapan tüm makine ve teçhizatın devrinin yasaklanmasına ve makinelerin mühürlenmesine karar verilmiştir.


Davalı tarafça süresiz banka teminat mektubu ibraz edilmesinin ardından, kararı ihtiyati tedbir isteyen vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve mahkemece verilen tedbir kararının 556 sayılı KHK’nin 77/1-c maddesine uygun bir tedbir kararı mahiyetinde olmasına göre, ihtiyati tedbir isteyen vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, ihtiyati tedbir isteyen vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay