“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/11/2012 tarih ve 2011/192-2011/192 D. İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati tedbir talep eden davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava konusu meblağ 17.220 TL nin altında bulunduğundan HUMK.nun 3156 sayılı kanunla değişik 438. maddesi gereğince duruşma isteğinin reddiyle tetkikatın evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


İhtiyati tedbir isteyen davacılar vekili, müvekkilinin tescilli 2005/04747 nolu patenti ile 2011/06480 nolu patent başvurusuna konu ilaç için davalının kısaltılmış başvuru yaparak ruhsat ve satış izni aldığını, davalı eylemlerinin müvekkilinin patent hakkını ihlal ettiğini ve tecavüz tehlikesi bulunduğunu belirterek patent hakkına tecavüzün tespiti, önlenmesi ve bu hususta tedbir kararı verilmesini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, ruhsat ve satış izni alınmasının 551 sayılı KHK’nin 75. maddesinin (f) bendi kapsamında kalan fiiller olduğunu, ruhsatta esaslı özelliklerin değiştirilmesine yol açan işlemler yapılmış olup, halihazırda geçerli bir satış izninin bulunmadığını belirterek ihtiyati tedbir talebinin reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, yapılan incelemede, 551 sayılı KHK’nin 75. maddesinin (f) bendinde, ilaçların ruhsatlandırılması ve bunun için test ve deneyler de dahil olmak üzere ruhsat konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiillerin patentten doğan hakların kapsamı dışında bırakıldığının düzenlendiği, davalının kısaltılmış ruhsat başvurusunun belirtilen hüküm kapsamında kaldığı gerekçesi ile ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verilmiştir.


Kararı, ihtiyati tedbir talep eden davacılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, ihtiyati tedbir talep eden davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, ihtiyati tedbir talep eden davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 15/01/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay