“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22.09.2011 tarih ve 2007/160-2011/137 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalı … Ltd. Şti. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı … şirketinin patentini aldığı atık boşaltma düzeneğinin … ‘deki tek yetkili satıcısı olduğunu, davalıların aynı sistemi taklit ederek ürettiklerini ve pazarladıklarını, internet sitelerinde ve yazılı basında reklamını yaptıklarını, bu şekilde müvekkilini zarara uğrattıklarını ileri sürerek, patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesini, şimdilik 6.000 TL maddi ve l5.000 TL manevi tazminatın davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … Ltd. Şti. vekili, müvekkilinin 2005/04816 numaralı faydalı model belgesini tescil ettirdiğini, internet sayfasında yer alan tüm ürünlerin fiilen 1998 yılından beri üretilip satılmakta olduğunu, ürünlerin davacıya ait olan ürünle herhangi bir benzerlik teşkil etmediğini, davacıya ait olan ürünün patentlenebilirlik özelliğinin bulunmadığını, davacının bu davayı ikame etme hak ve yetkisi bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … Ltd. Şti. davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm kanıtlara göre, davalı tarafından üretilen mamullerden 1 numaralı mamulün, davacının sattığı mamule hem işlevsel hem de yapısal olarak benzerlik gösterdiği, bu bağlamda 1 numaralı mamulün söz konusu patentte tecavüzünün bulunduğu, 2 nolu mamulün tecavüzünün bulunmadığı, davacının 551 sayılı KHK’nın 140/a maddesi gereğince tazminat istediği, bilirkişi raporunda 551 Sayılı KHK’nın 140/b maddesine göre hesaplama yapıldığı, davacı vekilinin rapora itiraz etmediği gerekçesiyle, davalı tarafın davacıya ait ve TPE’de davacı adına TR 2000 02155 B numarası ile tescilli bulunan patentten doğan haklarına tecavüzün tespitine ve önlenmesine, bu yönde davalı tarafından üretilmiş bulunan taklit ürünlerin toplanılarak el konulmasına ve imhasına, 5.924,29 TL maddi, 3.000 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline, hükmün ilanına karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili ve davalı … Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Mahkemece görüşüne başvurulan bilirkişi raporunda, davalı tarafça üretilen (2) nolu mamülde davacının dayandığı 2000/2155 sayılı incelemeli patent belgesinin (1) nolu bağımsız istemi ile korunan unsurlardan “çan şeklinde yüzer gövde”nin yer almadığı, bu haliyle işlevsel benzerlik bulunmakla birlikte dava konusu (2) nolu mamulün 2000/2155 sayılı patentin (1) nolu istemdeki tüm unsurlara sahip olmadığından patente tecavüz oluşmadığı mütalaa edilmiştir. Anılan raporda, uyuşmazlık konusu (2) nolu mamülde 2000/2155 sayılı patent belgesindeki (1) nolu tek ve bağımsız istemde yer alan unsurlardan “çan şeklinde yüzer gövde”ye eşdeğer bir unsur bulunduğuna dair bir açıklama da bulunmadığına göre, 551 sayılı KHK’nın 83 ve Yönetmeliğin 9. maddesi hükümleri uyarınca dava konusu ürünlerden (2) nolu mamulün davacının dayandığı 2000/2155 sayılı incelemeli patente tecavüz oluşturmadığı halde, mahkemece (2) nolu mamulü de kapsayacak şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.


2- Ayrıca, davalılardan … … Ltd. Şti.’nce 2005/4816 sayı ile tescilli faydalı model belgesine dayalı üretim yapıldığı savunulmuştur. Bilirkişi raporunda, dava konusu (1) nolu mamulün 2000/2155 sayılı patente tecavüz oluşturduğu mütalaa edilmesine karşın, faydalı model belgesi yönünden bir değerlendirmede bulunulmamıştır. Bu durumda bilirkişilerden (1) nolu mamülle ilgili ek rapor alınmak suretiyle, (1) nolu mamulün davalının dayandığı faydalı model belgesindeki istemlere uygun üretilip üretilmediği, şayet istemlere uygun bir üretim mevcut ise, bu takdirde başlangıçta incelemesiz olarak tescil edilen 2000/2155 sayılı patentteki istemlerin, söz konusu patentin 2008 yılında incelemeli patente dönüştürülmesi esnasında değişikliğe uğrayıp uğramadığı da araştırılmak suretiyle davalının faydalı model belgesinden kaynaklanan hakkının 551 sayılı KHK’nın 78. maddesi hükmüne göre davacıya karşı ileri sürüp süremeyeceği hususunun da tartışılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi de doğru görülmemiş, kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.


3- Bozma sebep ve şekline göre de davacı vekilinin temyiz itirazlarının ve davalı vekilinin de tazminata yönelik sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm ve davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalı … Ltd. Şti.’ne iadesine, 04.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay