“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : … 4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/12/2011 tarih ve 2008/193-2011/271 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı-karşı davalı vekili ile davalı-karşı davacı … Oto. San. A.Ş. vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 04/02/2014 günü hazır bulunan davacı-karşı davalı vekili Av…davalı-karşı davacı … Oto. San. A.Ş. vekili Av…., davalı-karşı davacı … Oto. İht. ve Dağ. A.Ş. vekili Av…. ve davalı-karşı davacı … vekili Av….dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin … nezdinde 09.12.2003 tarihinden bu yana tescilli olan … nolu “…” adlı buluşun mucidi ve sahibi olduğunu, buluşun temel özelliğinin otomobilin tüm elektronik sistemini ses komutları ile kontrol edebilmesi, elektronik sistemi oto kontrol yolu ile sürekli olarak denetleyerek hatalı komutlar konusunda sürücüyü sesli olarak uyarabilmesi, internet ve … üzerinden aldığı hava ve yol durumu bilgilerini sürücüye sesli olarak aktarması ve olağan dışı durumlarda sürücünün talimatını aramaksızın gerekli tedbirleri alabilmesi olduğunu, davalılar tarafından imal/ithal edilerek piyasaya sürülen otomobillerde müvekkilinin patentli buluşunun özelliklerini içeren bir sistemin “Sesli Kontrol Özelliği” ve benzeri adlar altında kullanılmakta olduğunu, davalılara gönderilen ihtarnamelere rağmen eylemlerine devam ettiklerini, davalıların müvekkili adına tescilli buluşunu kullanmalarının müvekkilinin patent hakkına tecavüz oluşturduğunu ileri sürerek, davalıların, müvekkilinin patent hakkına tecavüz teşkil eden eylemlerinin tespiti, önlenmesi ve men’ i ile şimdilik 50.000,00 TL maddi, 50.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan faiziyle birlikte tahsili ve verilecek hükmün gazetede ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, müvekkilleri şirketler tarafından satılan araçlarda davaya konu patent başvurusunun hiçbir isteminin kullanılmadığını, davacının iddialarının yerinde olmadığını savunarak, davanın reddini istemiş olup, davalılardan …. ve… Otomotiv A.Ş. vekilleri tarafından açılan karşı davalarda ise davacı/karşı davalıya ait davaya konu patentin 551 sayılı KHK’nin aradığı unsurlardan yoksun olduğunu, yeni ve tekniğin bilinen durumunu aşan özelliğinin bulunmadığını ileri sürerek, davaya konu patent belgesinin hükümsüz kılınmasına karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.


Davacı-karşı davalı vekili, karşı davacıların iddialarının yerinde olmadığını, müvekkiline ait patentin içeriği buluşun yeni ve tekniğin bilinen durumunu aşar nitelikte olduğunu savunarak, karşı davaların reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, davaya konu patentin 551 sayılı KHK’nin 5, 9 ve 129/1-a maddeleri gereğince hükümsüz kılınması gerektiği, öte yandan dava konusu patentin 1 numaralı isteminde yer alan teknik unsurların da açıklanan, buluşu uygulayacak uzman kişi için yeterli açıklığı taşımadığı, bu nedenle dahi anılan KHK’nin 129/1-b maddesi gereğince de dava konusu patentin hükümsüz kılınması gerektiği, dava konusu patentte bulunan unsurların tamamının davalılara ait araçlarda yer almadığı, tüm unsurların bir arada bulunmaması durumunda patente tecavüzün söz konusu olmayacağı, dolayısıyla her ne kadar hükümsüz kılınmış ise de davacıya ait patentin hükümsüzlüğüne karar verilmemiş olsaydı dahi patente tecavüzün gene de söz konusu olmayacağı sonucuna varılarak, asıl davanın reddine, davalılardan…. ve …şirketleri tarafından açılan karşı davaların ise ayrı ayrı kabulü ile davacı-karşı davalıya ait TR 2003/02118 B nolu patentin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davacı-karşı davalı vekili ile davalı-karşı davacı … Oto. San. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı-karşı davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2- Davalı-karşı davacı ….A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarına gelince; Mahkemece 20.05.2011 tarihli duruşmada, dosyada bulunan 31.01.2011 tarihli rapor ekindeki patent dokümanları ile açıklama ve yayınların Türkçe tercümelerinin ibrazı için davalı-karşı davacılar… Otomotiv vekili ile … Otomotiv vekiline süre verilmiş, verilen süre içinde Türkçe tercüme evrakının ibraz edilmemesi halinde bilirkişi raporu ekindeki patent ve diğer İngilizce evrakın dikkate alınmayacağı uyarısında bulunulmuş olup, bu ara kararı üzerine… A.Ş. vekili tarafından verilen 26.12.2011 tarihli dilekçede, söz konusu ara kararı gereği yaptırılan tercümeye ilişkin fatura bedelinin mahkeme masrafı olarak dikkate alınması istenmiş olup, bu dilekçe ekinde sunulan …ve … Hiz.Ltd.Şti tarafından düzenlenmiş olan 20.06.2011 tarihli fatura ile…’nin “Muhtelif tercümeler” adı altında 4.625,60 TL tutarında harcama yaptığının anlaşılmış olmasına göre ara kararı gereği yapılan bu masrafın da yargılama gideri olarak davacı-karşı davalı tarafa yüklenmesi gerekirken bu hususun dikkate alınmaması doğru olmayıp, kararın bu nedenle mümeyyiz davalı-karşı davacı yararına bozulması gerekirse de yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün anılan yönden düzeltilerek onanması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı-karşı davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı-karşı davacı ….A.Ş. vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hüküm fıkrasının anılan tarafça yapılan yargılama giderlerini hükme bağlayan 9 numaralı bendinde geçen “aşağıda dökümü yazılı toplam 936,00 TL yargılama giderinin” ibaresinin hüküm fıkrasından çıkarılarak yerine “4.625,60 TL tercüme masrafı ile aşağıda dökümü gösterilen 936,00 TL tutarındaki giderler olmak üzere toplam 5.561,60 TL yargılama giderinin” ibaresinin hüküm fıkrasına yazılması suretiyle hükmün mümeyyiz davalı-karşı davacı yararına DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 04,05 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacı-karşı davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalı-karşı davacı … Oto. San. A.Ş’ye iadesine, takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacı-karşı davalıdan alınarak davalılar-karşı davacılara verilmesine,06/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay