“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : .FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23/10/2012 tarih ve 2009/39-2012/256 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, Motorlu Bir Aracın Süspansiyonu İçin Yapısal Eleman ve Yapısal Elemanın Üretimi İçin Yöntem buluş başlıklı patentinin davalılarca izinsiz olarak kullanılmak suretiyle üretilen ürünlerin satıldığını, davalıların bu ürünleri yurtdışına da ihraç ettiklerini, böylece İtalya da yapılan takip sonucunda patent ihlalinin ortaya çıktığını, konu ile ilgili İtalyan mahkeme karar örneği ve taraflar arasında anlaşma metninin bulunduğunu, ancak davalıların buna rağmen patent konusu tekniği kullanarak ürün üretmeye ve piyasaya sürmeye devam ettiklerini, davalıların bu eyleminin patent hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek, davalıların haksız rekabetinin tespitine, tecavüzün ve haksız rekabetin men’ine, neticesi maddi durumun ortadan kaldırılmasına, davalılarca üretilen tecavüz konusu malların ve bunları üretmeye yarayan makina alet ve edevatın muhafaza altına alınarak el konulmasına, davalılarca üretilen ürün, mal ve iltibasa konu emtia miktarının ve davalıların fiillerinden doğan zararın tespitine, kararın ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, müvekkillerinin patent koruması altındaki usule göre üretim yapmadığını, bir hak ihlaline neden olmadıklarını, davacının taleplerinin haksız olduğunu, … mahkemelerinin yetkili olduğunu savunarak, yetkisizlik kararı verilmesini ve davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalı tarafa ait…. numaralı süspansiyon parçaları davacıya ait … sayılı patent koruma kapsamında kaldığı gerekçesiyle, davanın kabulüne, salıncak diye tabir edilen dava konusu… kod numaralı motorlu araç süspansiyon ürünlerinde davacıya ait … nolu patente konu buluşun kullanılması nedeniyle davalıların eyleminin haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, patent hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin men’ine, davalılarca dava konusu ürünün Türkiye’de satışının önlenmesine, bu ürünlerin ticari amaçla bulundukları yerlerden toplatılarak karar kesinleştikten sonra imhasına, davalıların davacıya ait bu buluşu kullanmaktan men edilmelerine, davacının uğradığını iddia ettiği zararın tespiti talebi atiye terk edildiğinden bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, imha kararı verildiğinden, tali talep niteliğindeki mülkiyet hakkı tanınması talebi koşulları oluşmadığından bu tali talebin reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, 15/01/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay