“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09.12.2010 gün ve 2004/690-2010/191 sayılı kararı onayan Daire’nin 16.05.2013 gün ve 2011/7476-2013/10106 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili,…. numarası ile tescilli bulunan “Basınçlı ortam için bağlantı sistemi” ürününe ilişkin patentin müvekkili şirketin iştiraki olan.Ş.’ye ait olduğunu, 25.03.2004 tarihli inhisari lisans sözleşmesi ile söz konusu patentte inhisari lisans hakkına sahip bulunduklarını, davalılardan …. Otomobil Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından izinsiz olarak anılan patent konusu ürünlerin üretildiğini ve diğer davalılarca da bu ürünlerin satıldığını, davalıların bu eylemleri sebebiyle müvekkilinin patent hakkına sahip olduğu ürünleri bedelinin altında satmak zorunda kalması nedeniyle ciddi oranlarda maddi zararlarının oluştuğunu ileri sürerek, davalıların müvekkilinin patent hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil eden fiillerinin tespiti ve önlenmesini, şimdilik 10.000 TL maddi, 10.000 TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini, hüküm özetinin ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizin 2011/7476 E,2013/10106 K sayılı ilamıyla onanmıştır.


Davacı vekili bu defa karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 1,95 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 24.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay