“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BAFRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 12/06/2012
NUMARASI : 2008/195-2012/330

Taraflar arasında görülen davada Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/06/2012 tarih ve 2008/195-2012/330 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu noksanlıkların giderilerek dosyanın gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 20/06/2006 tarihli 2006/03120 numaralı “ipe tütün dizme makinesi” adlı bir buluş yaparak incelenmesiz patent aldığını, davalı H.. Ö..’ün bu tarihten sonra ürünü taklit ederek sattığını, taklit ürünleri için 17/05/2007 tarihli 2007/03382 numaralı faydalı model belgesi aldığını ve bu ürünü hatalı bir şekilde üretip satarak kazanç sağladığını müvekkillerinin satışlarının olumsuz etkilendiği, zarar gördüğünü ileri sürerek tecavüz fiillerinin durdurulması ve giderilmesini, maddi ve manevi tazminatların da hüküm altına alınmasını talep ve dava etmiş, birleşen davanın reddini savunmuştur.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, asıl davanın reddini savunmuş, birleşen davada davacının kullandığı ürünün Avrupa ve Amerika’da 15 yıldan beri kullanıldığını yenilik içermediğini, davacı eylemlerinin müvekkili şirkete zarar verdiğini ileri sürerek davacı tasarım tescil belgesinin iptali ile maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca davacı ile karşı davacı tarafından üretildiği iddia edilen Türk Patent Enstitüsü tarafından belge alınan her iki tütün dizme makinesinin de aynı işlevi, aynı sonucu ortaya çıkarttıkları ancak tahlil sistemi yönünden farklılık arz ettikleri, fakat tekniğin mevcut durumu içerisindeki konumu açısından yenilik özellikleri taşımadıkları gerekçesiyle dava ve karşı davanın ayrı ayrı reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1) Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre esas davada davacı vekilinin tüm, birleşen davada davacı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2) Ancak, birleşen davada davacı vekili, davalıya ait patent belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiş olup, mahkeme gerekçesinden de anlaşılacağı üzere birleşen dava davalısına ait patent belgesinin, tekniğin bilinen durumunu aşmadığı anlaşılmıştır. Buna göre, birleşen dava davacısı talebi ile bağlı olarak belgenin hükümsüzlüğüne karar vermek gerekirken birleşen davanın da reddine karar verilmesi doğru olmamış, birleşen dava davacısının bu yöndeki temyiz itirazlarının kabulü ile kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle esas davada davacı vekilinin tüm, birleşen davada davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle birleşen davada davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın birleşendava davacısı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 29,25 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl davada davacılar birleşen davada davalılardan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden asıl davada davalı birleşen davada davacıya iadesine, 10/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay