“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/07/2015 tarih ve 2014/474-2015/223 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin kurucu ortaklarından ve temsilcisi Güler Ercan’ın ismini ticaret unvanı olarak kullandıklarını, müvekkilinin 08.03.2012 tarihinde 21, 35, 42 ve 43. sınıflarda 2013/21446 sayılı “GÜLER SANAT şekil” ibareli marka tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurusunun 556 sayılı KHK’nın 7/1-b maddesi kapsamında bazı ürünler yönünden resen reddedildiğini, red işleminin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek TPE YİDK 21.08.2014 tarih ve 2014-M-12748 sayılı kararının iptaline ve…ibareli markanın ret edilen sınıf ve alt sınıflarda müvekkili adına tescilinin yapılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, açılan davanın yerinde olmadığını, YİDK kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu söyleyerek davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkememizce iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava, marka tescil başvurusu üzerine TPE YİDK tarafından kısmen ret kararının iptali istemine ilişkin olduğu, davacı ”güler sanat şekil” ibareli markasının 21, 35, 42 ve 43 sınıflarda yer alan emtialar için tescil amacıyla başvuruda bulunduğu, nihai olarak TPE YİDK 21.08.2014 tarih ve 2014-M-12748 sayılı kararı ile ‘güler sanat’ ibareli başvuru ile ret gerekçesi 2000 26081, 2008 06107 sayılı ‘güler g + şekil’, ‘güler 1965 + şekil’ ibareli markaların bütünüyle bıraktıkları izlenim itibariyle 556 s. KHK’nın 7/1-b bendi anlamında ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu gerekçesiyle ve 35. ve 43. sınıf bakımından bazı mal ve hizmetler yönünden aynı mal ve hizmete ilişkin olduğu belirtilerek tescil talebinin reddine karar verilmiştir. Oysa 2013/21446 sayılı ‘güler sanat + şekil ’ ibareli davacı marka başvurusu ile 2008 06107 sayılı ‘güler 1965 + şekil’ ibareli redde mesnet markanın hizmet listelerinin çekişme konusu 43. sınıf yönünden aynı/aynı tür olduğu ancak marka işaretleri 556 sayılı KHK’nın 7/1-b bendi anlamında “aynı ve/veya ayırt edilemeyecek kadar benzer” olmadığı, reddedilen 43. sınıf yönünden mutlak ret/tescil engeli bulunmadığı ve YİDK kararının yerinde olmadığı, 2013/21446 sayılı ‘güler sanat + şekil ’ ibareli
davacı marka başvurusu ile 2000 26081 sayılı ‘güler g şekil’ ibareli redde mesnet markanın hizmet listelerinin çekişme konusu 35. sınıf yönünden aynı/aynı tür olmadığı bu sebeple de reddedilen 35. sınıf yönünden 556 sayılı KHK’nın 7/1-b bendi anlamında mutlak ret/tescil engeli bulunmadığı ve YİDK kararının yerinde olmadığı gerekçesiyle TPE YİDK’nın 21/08/2014 tarih 2014-M-12748 sayılı kararın davacı itirazının kısmen reddi ile ilgili kısım yönünden iptaline karar verilmiştir.


Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 08/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay