“İçtihat Metni”


Taraflar arasında görülen davadsayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili firmanın nezdinde ruhsat almak için başvuruda bulunduğu “” ürününün, davalı adına tescillılı patentten farklı olduğunu ileri sürerek, müvekkilinin ruhsat başvurusunda bulunduğu ürünün ve fiillerin davalı adına tescilli patente tecavüz oluşturmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, 551 sayılı KHK’nın 149. maddesinde düzenlenen ihtar çekme şartının yerine getirilmediğini, davacı tarafca ruhsat başvurusunda bulunulan ürünün müvekkilinin patentine tecavüz ihtimalinin bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, taraf vekillerinin ruhsat dosyası üzerinde yaptıkları inceleme neticesinde ilacın patent kapsamında kalmadığının ve davalı patentine tecavüz oluşturmadığının tespit edildiğini belirttikleri, ancak davalı tarafından davalıya yöneltilmiş patente tecavüz iddiası söz konusu olmadığı halde 551 sayılı KHK’nın 149/2. maddesi gereğince patent sahibi davalıdan görüşünü sormadan doğrudan dava açılması karşısında, davalının dava açılmasına neden olmadığı gerekçesiyle, davacıya ait ürünün davalı adına tescilli patent kapsamında kalmadığının ve patente tecavüz oluşturmadığının tespitine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, davalı yararına vekalet ücretinin davacıdan tahsiline karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

…/…


-2-


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 04/03/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay