“İçtihat Metni”


Taraflar arasında görülen davada bozmaya uyularak verilen 28.05.2013 tarih ve 2013/41-2013/244 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin 24.07.2007 tarihinde “Çoklu kalıp içeren bir kalıplama sistemi” konulu patent başvurusunda bulunduğunu, davalının ise 28.09.2007 tarihinde “Jantlara kulak form verme kalıbı” konulu faydalı model ve “Jantlar için kalıp makinesi” konulu endüstriyel tasarım başvurusu yaptığını, 551 sayılı KHK’nın 156/3. fıkrası uyarınca daha önce yapılan patent başvurusu nedeniyle davalının faydalı modelinin yeni olma niteliğini taşımadığını, patent başvurusu konusu olması gereken bir konuda faydalı model belgesi verilmesi nedeniyle de davalının faydalı model belgesinin hükümsüz sayılması gerektiğini, davalının endüstriyel tasarım belgesine konu olan tasarımın da yenilik unsuruna sahip bulunmadığını ileri sürerek, 28.09.2007 tarih 2007/06693 nolu faydalı model ve 28.09.2007 tarih 2007/04990 nolu endüstriyel tasarım başvurularının ve belgeye bağlanması halinde faydalı model ve endüstriyel tasarım belgelerinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının patent başvurusuna konu buluşu ile müvekkilinin buluşunun birbirinden farklı olduğunu, davacının patent başvurusuna konu sistemin, tekniğin bilinen durumunu aşan nitelikte yeni bir sistem olmadığını, ayrıca müvekkili şirketin dava konusu buluşunu, davacının patent başvurusundan çok öncesine dayanan bir süreçte geliştirmesi ve kullanmaya başlaması nedeniyle davacının buluşunun yenilik özelliğini taşımadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkelmece, bozma sonrası yapılan yargılamada iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca 2007/04990 sayılı endüstriyel tasarımın dava tarihinde henüz başvuru aşamasında olduğu, 2007/04990 numaralı endüstriyel tasarım tescil belgesinin 01/03/2008 tarihinde tasarımlar bülteninde yayınlandığı, 6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde bir itirazda bulunulmadığından 28/09/2008 tarihinde 5 yıl müddetle tescil edildiği, davanın 18.09.2008 tarihinde açıldığı gerekçesiyle erken açılan nolu endüstriyel tasarım sayılı belgenin hükümsüzlüğü talebini içerir davanın reddine, nolu faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne dair verilen karar kesinleştiğinden yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiştir.…/…
-2-


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 10.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay