“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/05/2013 tarih ve 2011/305-2013/270 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “Mermerlerin her renkte boyanabilmesi” adlı buluşun patentini ….2001 tarihinde 2001/02550 nolu belge ile aldığını, müvekkilinin tasarladığı otomasyon makine üretimini maddi imkanlardan dolayı gerçekleştiremediğini, 06.05.2010 tarihinde … ile müvekkili arasında iki adet özel amaçlı anlaşma başlıklı anlaşma yapılarak ortaklık kurulduğunu, müvekkilinin …, a güvenerek anlaşmalardan sonra hiçbir bedel almadan …ndeki hissesinin %51’ini 14.01.2011 tarihli sözleşme ile devrederek şirkete ortak ettiğini, … ile …’ın patentin alınması, şirketin kuruluşu, tesislerin ve makinelerin kurulmasında maddi ve manevi hiçbir katkılarının olmadığını, müvekkilinin ürünün üretilmesi ile ilgili makine, mermer, boya yönteminin geliştirilmesi ve ürünün marka ile ilgili tasarımları için çalışmalar yaptığını ve bunun sonucunda 2010/06508 no’lu doğal taşın yöntem ve taşın boyanmasını sağlayan makinenin geliştirilmesi, 2010/04245 no’lu doğal taş boyama makinesi, 010/11494 no’lu Picasso mermer marka tescili, 2010/34134 no’lu Taşçı madencilik şekil, 2010/03324 no’lu tasarım, 2010/02958 no’lu sunum kutusu ve 2010/03781 no’lu mermer yüzeyi kaplama deseni tescillerini şirket adına yaptırdığını, müvekkilinin ürün tanıtımı için …’de düzenlenen bir fuara katıldığını ve birçok teklif aldığını, şirket ortaklarının gelen teklifleri müvekkiline sormamaya, yeni yatırımlarla ilgili hiçbir bilgi vermemeye başladıklarını, müvekkilinin iş yerinden uzaklaştırıldığını, davalıların müvekkiline ve eşine ihtarnameler gönderdiğini ve ödenmemiş olan 374.000 TL ve 1.000 TL’nin … gün içinde ödenmesinin ihtar edildiğini iddia ederek … 7. Noterliği’nin 14.05.2011 tarih 19912 yevmiye numaralı hisse devir sözleşmesi ile patent devir sözleşmesinin iptali ve kaydının terkinini, tescilli ve davalı adına olan 2010/06508 no’lu Doğal Taşın Yöntem ve Taşın Boyanmasını Sağlayan Makinenin Geliştirilmesi, 2010/04245 no’lu Doğal Taş Boyama Makinesi, 2011/11494 no’lu Picasso mermer marka tescili, 2010/34134 no’lu Taşçı madencilik şekil tescili, 2010/03324 no’lu tasarım tescili, 2010/02958 no’lu sunum kutusu tescili ve 2010/03781 no’lu mermer yüzeyi kaplama deseni tescil hakkının ve patent başvuru haklarının …. kişilere devrinin önlenmesini, patent üzerine herhangi mükellefiyet tesis edilmemesi, bu patent dolayısıyla üretim yapılmaması konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve tescil başvuru haklarının iptali ile müvekkili adına tescilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının … 7. Noterliği’nin 14.01.2010 tarih ve 1768-1769-1770 yevmiye numarası ile düzenlenen Hisse Devir Sözleşmelerinin İptaline yönelik olarak … Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açtığını, yetkisizlikle davanın … Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildiğini, her iki davanın birlikte yürütülmesini ya da birbirlerinin sonuçlarının beklenilmesini, davanın süresinde açılmadığını, davacının müvekkili ile tek bir patent devir sözleşmesi imzalamasına rağmen tüm patent, marka ve ayrıca endüstriyel tasarım tescillerine dair talepte bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında usulüne uygun yazılı sözleşme yapıldığı, bu sözleşmenin zorla yapıldığına ilişkin herhangi bir delilin davacı tarafça sunulmadığı, sunulan delillerin de bunun kabulüne olanak sağlayacak nitelikte olmadığı, sonradan davacının şirketten çıkarılmasına yönelik olarak sözleşmenin ihlalinin ise ticaret mahkemesinde karara bağlanacak bir husus olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, , 02/07/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay