“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :… FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada… Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/06/2013 tarih ve 2011/191-2013/90 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı-karşı davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 1983 yılından beri plastik ambalaj sektöründe faaliyette bulunduğunu, müvekkilinin 2008 yılında “… dokusuz, örgüsüz, teknik kumaştan imal torba, poşet” buluşunu gerçekleştirdiğini ve yurt dışındaki iki ayrı patent ofisinin verdiği araştırma ve inceleme raporları sonucu incelemeli patent olarak 21.10.2011 tarihinde tescil edildiğini, müvekkilinin patentli ürününün bütün yüzeyleri tela malzemeden imal edilen ve imalat esnasında hiçbir dikiş ipliği, yardımcı malzeme ya da dikiş işlemi kullanılmadan imal edilebilen torba/poşet olup, müvekkilinin patentinin tela malzemenin ısı veya ultrasonik kaynak ile torba haline getirilmesi olduğunu, davalının müvekkilinin patent haklarına tecavüz eder nitelikte üretim ve satışta bulunduğunu, davalının müvekkili şirketin patentli ürününü izinsiz şekilde ticari amaçla kullanımının aynı zamanda müvekkili aleyhine haksız rekabet de teşkil ettiğini ileri sürerek, davalının müvekkiline ait patent hakkına tecavüz ve haksız rekabet yarattığının tespiti, durdurulması ve sonuçlarının ortadan kaldırılması ile şimdilik 10.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi ve 10.000,00 TL itibar tazminatının davalıdan faiziyle birlikte tahsili ile verilecek olan hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, yenilik vasfını taşımayan patente dayalı olarak açılan davanın reddi gerektiğini savunmuş; açtığı karşı davada ise dava konusu 2008/00712 tescil numaralı patentin 551 sayılı KHK’nın 129/1 ve devamı maddeleri uyarınca hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı-karşı davalı vekili karşı davaya yanıtında, hükümsüzlük davasında yetkili mahkemenin müvekkilinin ikametgahı mahkemesi olan … Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğunu, bu durumda karşı dava yetkisiz bir mahkemede açılmış olduğundan karşı davada yetkisizlik kararı verilmesi gerektiğini, esasa ilişkin olarak da müvekkiline ait incelemeli patentin iki istemden oluştuğunu ve her iki istemin de koruma şartlarını taşıdığını savunarak, karşı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece karşı davaya yönelik yetki itirazının reddine karar verilerek yapılan yargılamada iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, karşı dava konusu olan patentin buluş basamağına sahip olmadığı davalının eyleminin patente tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmediği gerekçesiyle karşı dava bakımından davacı adına kayıtlı 2008/00712 nolu patentin tescil koşullarını taşımadığı anlaşıldığından hükümsüzlüğünün tespitine ve sicilden terkin edilmesine, asıl davadaki istemlerin ise karşı dava sonucuna göre reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı-karşı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı-karşı davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-karşı davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacı-karşı davalıdan alınmasına, 04/12/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay