“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06.12.2012 tarih ve 2011/101-2012/479 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, taraflar arasında 21.11.2009 tarihinde imzalanan İnhisari Olmayan Patent Lisans Sözleşmesi”ne göre davalı tarafça TPE nezdinde 2007/03056 başvuru sayısı ile kayıtlı “İzolasyonlu Sandviç Blok” konulu patentin, tek yetkili ve süresiz olarak kullanma ve kullandırma hakkının müvekkillerine devredildiğini, müvekkillerince sözleşme gereğinin yerine getirildiğini ancak, davalı tarafça taraflar arasındaki sözleşmenin bir ön sözleşme olduğu ve müvekkillerince bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler yerine getirilmediğinden bahisle sözleşmenin feshedildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin talep hakları saklı kalmak kaydıyla 21.11.2009 tarihli sözleşmenin halen geçerli olduğunun tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacı tarafın tespit davası açılmasında hukuki yararının bulunmadığını, dava konusu patentle ilgili olarak dava dışı … ile inhisari nitelikte patent sözleşmesinin düzenlendiğini, davanın bu kişiye ihbarının gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece; iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, taraflar arasında adi yazılı şekilde yapılmış olan sözleşmenin özel şekil şartı gerektirmediğinden geçerli kabul edildiği, davacı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirdiği, ayrıca davalı tarafın kendisine verilen payın sözleşmede kararlaştırılan miktardan az olduğu iddiasının da iyiniyetli görülmediğinden, davalı tarafın sözleşmeyi feshi nedenlerinin haksız bulunduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile taraflar arasında imzalanan 21.11.2009 tarihli İnhisari Olmayan Patent Lisans Sözleşmesi’nin geçerli olduğunun tespitine, anılan sözleşme ile davacılara devredilen patent lisans kullanma ve kullandırma haklarının başkalarına devredilmesinin yasaklanmasına bu konuda TPE’ye yazı yazılmasına karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava, 21.11.2009 tarihli Patent Lisans Sözleşmesi’nin feshinin geçersiz olduğundan bahisle lisans sözleşmesinin halen geçerli olduğunun tespiti ve anılan sözleşme ile davacı tarafa devredilen patent lisans kullanma ve kullandırma haklarının başkasına devrinin önlenmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararı verilmesi istemine ilişkindir.


Davalı tarafça, davaya konu lisans sözleşmesi 07.01.2010 tarihinde feshedildiğine göre, feshin haksız olduğu iddiasında olan davacı taraf bu nedenle uğranılan zararların tazminini açacağı eda davası ile talep edebilme ve sözleşmenin feshinin haksız olup olmadığının da bu davada tartışılabilme imkanına sahipken, bunun yerine tespit davası açmasında davacı tarafın korunmaya değer hukuki bir yararı bulunmadığından, bu gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi yerine yazılı gerekçeyle kabulü doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 04.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay