“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/01/2011 tarih ve 07.05.2013 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 07.05.2013 günü hazır bulunan davacı-karşı davalı vekili Av. … ile davalı-karşı davacı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, müvekkilinin 17.03.1988 tarihinden bu yana sahibi olduğu … markasını kullandığını, davalı ile müvekkili arasında yapılan 07.09.1993 tarihli protokole göre davalının … ibaresini kullanmasına izin verildiğini, ancak davalının müvekkili markası ile iltibas oluşacaşk şekilde anılan ibareyi 28.12.1995 tarihinde marka olarak tescil ettirdiğini, müvekkilinin iyiniyetli olarak davalının bu tesciline itiraz etmediğini, ancak 2005 yılında davalı tarafından protokol hükümlerine aykırı hareket edilerek müvekkilinin zararına yasal yollara başvurduğunu ileri sürerek, davalıya ait … markasının hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini, … markasını kullanma hakkının münhasıran müvekkiline ait olduğunun tesbitini ve müvekkilinin davalının marka hakkına tecavüzün bulunmadığının tesbitini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri

Davalı vekili, hak düşürücü sürede açılmadığını savunarak, davanın reddini istemiş, karşı dava olarak da, … ibaresinin müvekkili tarafından davacı-karşı davalıdan önce marka olarak tescil edildiğini, davacı-karşı davalıya ait … ve … ibareli markaların müvekkiline ait … markası ile iltibasa neden olacak şekilde benzer olduğunu, bu markaların kullanılmasının haksız rekabete neden olduğunu, ayrıca davacı-karşı davalının markaları tescil edildiği şekil dışında kullandığını ileri sürerek, davacı-karşı davalı adına tescilli … ve … ibareli markaların hükümsüzlüğünü, haksız rekabetin tespitini ve durdurulmasını ve davacı-karşı davalı adına tescilli … ve … markalarının hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, asıl davanın hak düşürücü süre içinde açılmadığı ve davalı markasına davacı yanın tecavüzünün bulunmadığının tespitine yönelik menfi tespit talebinin ise ispat edilemediği, karşı davada ise, davacı- karşı davalıya ait markaların tescilden itibaren ciddi surette kullanıldığı, kesintisiz 5 yıl süreyle kullanılmama durumunun söz konusu olmadığı gerekçesiyle, asıl ve birleşen davaların redine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, taktir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin taraflardan alınarak yek diğerine verilmesine, istek halinde aşağıda yazılı 12,50 TL harcın temyiz eden taraflar ayrı ayrı iadesine, 07.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay