“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22.03.2011 tarih ve 2009/165-2011/52 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, müvekkilinin 10/10/2007 tarihinde 2007/54387 başvuru numarası ile … markasını tescil müracaatında bulunduğunu, başvuruya konu 36. sınıfta tescilli markası bulunan davalının itirazı üzerine … … itirazın kısmen kabulüne karar verdiğini oysa davalının 2006 yılından beri markasının tescilli olduğu alanda herhangi bir faaliyetinin bulunmadığını, davacı ile davalı arasındaki iş ilişkisi bittikten sonra davalının söz konusu işi yapmayı bıraktığını, ayırt edici hale getirmediğini, müvekkili ile davalı arasında iş ilişkisi bitmiş olmasına rağmen davalının marka üzerinde hak iddia etmesinin fiilen, hukuken haksız ve mesnetsiz olduğunu ileri sürerek … …’nin 16/04/2009 tarih ve … nolu kararının iptali ve dava konusu … markasının tescil işlemlerinin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … Başkanlığı vekili, dava konusu marka ile itiraza mesnet işaretin her birinin gözde ve kulakta bıraktıkları tesirin aynı olduğunu, itiraz sahibinin başvuru sahibinden daha önceki bir tarihte işareti kullanmaya başladığını ve bu yüzden gerçek hak sahibinin diğer davalı …olduğunu, davacının 556 sayılı KHK’nın 8/3 maddesine dayanamayacağını savunarak davanın reddini istemiştir.Davalı …vekili, davacının müvekkili yanında çalışmakta iken işleri takip amaçlı aldığı vekaleti kötüye kullanarak gerek iş yerine ait telefonu gerekse işyeri unvanını yaklaşık 1 km mesafede başka bir adreste emlakçı olarak kullanmaya başladığını, bu durumun … 4. Sulh Hukuk Mahkemesi 2007/648 D.İş sayılı dosyasıyla tespit ettirildiğini, müvekkili … ’nın … markasını 30/05/2005 tarihinden itibaren ticaret siciline işleterek kullanmaya başladığını ve gazete ilanları ile markasını duyurduğunu ve kalıcı hale getirdiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı uyarınca KHK’nın 8/3 maddesi ile işaret üzerinde ilk kullanma yoluyla haksız rekabet hükümlerine göre kazanılan hakkı üstün tutmanın amaçlandığını, bu bağlamda işaretin sonradan bir başkası tarafından kullanılmasının yasaklanmasının TTK’nın 57/5 maddesi ve 58/1-b’den kaynaklandığı ve itirazın ileri sürülebilmesi için işaretin KHK’nın 7/2 maddesi anlamında “ayırt edici” nitelik kazanmasının aranmayacağı, davalının 556 sayılı KHK’nın 8/3 maddesine dayanma koşullarının oluştuğu ve … ibareli marka üzerindeki gerçek hak sahibinin davalı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 06.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay