“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01.11.2011 tarih ve 2008/200-2011/179 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2006/02830 sayılı ”otopark uygulamalarının mobil veri toplama cihazları ile yapılması yöntemi” başlıklı patentine rağmen davalı şirketin 2006/07189 sayılı ”yol kenarına parklamada el terminali ve kısa mesaja dayalı parklama sistemi” başlıklı incelemesiz patentini tescil ettirdiğini, sözkonusu patentin dayanağı buluşun gerçek sahibinin müvekkili olduğunu, bu buluşun davalıya müvekkili tarafından tanıtıldığını, davalının kötü niyetli olduğunu belirterek davalı patentinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının buluşu ile müvekkiline ait buluş arasında benzerlik bulunmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, yapılan yargılama sonunda iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, davaya konusu davalı adına tescilli bulunan 2006 07189 nolu incelemesiz patent belgesindeki istemlerin yenilik ya da buluş basamağı içermediği gerekçesi ile davanın kabulüne, 2006 07189 nolu incelemesiz patentin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

 

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 21.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay