“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/10/2012 tarih ve 2010/180-2012/241 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 13.05.2014 günü hazır bulunan davacı – karşı davalılardan asil …, davacı – karşı davalılar vekili Av. … ve davalı – karşı davacı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, davaya konu “…” markasının ilk olarak … ve … ailelerinin ortaklaşa seçilip kullanıldığını, bu marka üzerindeki geçek hak sahipliğinin, bu 3 ailenin ortaklığı olduğunu, …markasının ilk olarak 1977 yılında Keskin, …ve … ailelerinin ortaklığı ile …’de açılan dükkanda, daha sonra ise 1984 yılında Nispetiye Caddesindeki dükkanda kullanıldığını, bu ortaklıkta müvekkillerinden …, …, amcaları… ve daha sonra ise…’in çocukları Hasan Keskin ve …’ in yer aldığını, …ailesini temsilen kuruluşta …’ in, … ailesini temsilen ise İsmet …, …ve …’ un yer aldığını, ailelerin …adı ile kurduğu bu ortaklığın 1987 yılına kadar devam ettiğini, bu tarihte …’ de bulunan … pastanesinin… ve …Caddesindeki …pastanesinin ise müvekkilleri …, … ve …ailesine kaldığını, pastanelerin ve gayrımenkullerin bu şekilde paylaştırıldığını, 1994 yılında müvekkileri ile …ailesinin ortaklığının sona erdiğini ve bu tarihte müvekkilerinin …Dayanıklı Tüketim Malları Limited Şirketini kurarak …adı ile faaliyetlerine devam ettiklerini, 3. bir kişi ile de …Ev Gereçleri Tic.Ltd Şti. ni kurduklarını, 2005 yılında …Ev Gereçleri Firması adına Maslak semtinde …ismiyle pastacılık yaptıklarını, daha sonra bu pastanenin Beşiktaş semtine taşındığını halen faaliyetlerinin devam ettiğini, gerçek kişi müvekkilerinin …markasını ve unvanını 1977 yılından bu yana kesintisiz olarak kulladıklarını, ayrıca dava dışı 3. kişilerle kurdukları …Pasta Sanatı Gıda Turizm İnşaat Sanati Tic. Ltd. Şti firmasınında bulunduğunu, bu firma ortaklığından müvekkileri ayrıldığı sırada dava dışı 3. kişilere ihtarname keşide edilerek …markasını kullanmamalarını istediklerini bunun üzerine 3. kişilerin unvanlarını Kulvar olarak değiştirdiklerini böylece …markasını ilk olarak ihdas eden ve kullanan ortaklıkta bulunmaları sebebiyle bu marka üzerinde gerçek hak sahibi konumunda bulunduklarını, davalı tarafın ise müvekkiline hiç haber vermeden tek taraflı ve kötü niyetli olarak bu markayı … nezdinde tescil ettirdiğini, davalı tarafın kötü niyetli olduğunu, aynı konuda …ailesi ile aralarındaki 1992/601 esas sayılı dosyayı sulh ile sona erdirdiklerini, … ailesininde …adı ile pastane işlettiğini, …markasının gerçek hak sahipleri olan ortakların 1989 yılında ortaklığı paylaşırken, …markasının her biri tarafında serbestçe kullanılması konusunda mutabık kaldıklarını, ortakların …markasını bu güne kadar gerek ticaret unvanlarında gerekse işletmelerinde marka olarak kullanageldiklerini, davalının bu marka üzerinde tek hak sahibiymiş gibi davranmasının haksız kazanç elde etmeye yönelik olduğunu ileri sürerek, davalı adına tescilli 113877 ve 209188 nolu “…” markaları üzerinde gerçek hak sahipliğinin ve müşterek kullanımın tespiti ile bu markalar üzerinde müşterek mülkiyet tesisini ve kararın ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, “…pastanesinin 1976 yılında 4 ortaklı olarak kurulduğunu, bu ortakların…, …, … ve …ailesinde oluştuğunu, ortaklık yapısının tasfiyesinden sonra davacılardan … ve …’in yasal mirasçısı olan … tarafından herhangi bir dava açılmadığını, ortak sıfatıyla … tarafından onun sağlığında dava açılmadığı için davacılar … ve …’in de dava hakkı bulunmadığını, diğer davacı şirketin ise 1984 yılında kurulduğunu, oysa marka tescilinin 1989 yılında yapıldığını, bu nedenle tüm davacılar yönünden husumet nedeniyle davanın reddinin gerektiğini, davanın zamanaşımına uğradığını, davacıların “…” pastanesi ismindeki işletmede mevcut haklarını devrederek 1987 yılında ortaklıktan ayrıldıklarını,”…” isminin kullanılmasına dair taraflar arasında yazılı bir anlaşmanın yapılmadığını, … nolu markanın 1989 yılında, … nolu markanın ise 1999 yılında müvekkili tarafından tescil edildiğini, müvekkilinin 35 yılı aşkın bir süreden beri …işletme adı ve tescilli marka adıyla hizmet verdiğini, müvekkili şirket yetkililerinin davacıların marka kullanımına zaman zaman karşı çıktıklarını, bu konuda davacıları sözlü olarak uyardığını, 1989 yılında … nolu markanın tescili sırasında maddi sıkıntı nedeniyle …’e de markayı müştereken ve birlikte tescil ettirme teklifinde bulunduklarını, ancak karşı tarafın bu teklifi reddettiğini, bunun üzerine tüm zorluklara rağmen müvekkilinin markayı tescil ettirdiğini savunarak asıl davanın reddini istemiş, talep etmiş, karşı dava da ise, “müvekkilini …markasının pastane sektöründe tanınmışlık ve güvenilirlik kazandırdığını, davalıların ise müvekkilinin izni olmaksızın bu markayı … ilindeki Şişli ve … semtlerinde bulunan iş yerlerinde kulladıklarını, bu durumun marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini iddia ederek, markaya ve ticaret unvanına tecavüzün önlenmesini, haksız rekabetin önlenmesini, ticaret unvanına ve marka hakkına tecavüzün men’ini, davalı şirketin ticaret unvanından …ibaresinin terkinini talep etmiştir.


Davacılar-karşı davalılar vekili, karşı davanın süresinde açılmadığını, davalı-karşı davacının, müvekkileri tarafından bu güne kadar yapılan kullanıma ses çıkarmadığını, bu kadar süre sonra dava açılmasının hakkın kötüye kullanımı niteliğinde olduğunu, haksız rekabetin ve markaya tecavüzün varlığından sözedilemeyeceğini belirterek, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, tarafların pastanecilik ve pastane mamülleri alanında …markasını birlikte ihdas edip, 1977 yılından beri kullanmakla, bu marka üzerinde tescilsiz de olsa gerçek hak sahibi oldukları, 1989 yılında davalının yaptırdığı tescilin bu durumu değiştirmediği, zira müşterek marka sahiplerinden her birinin marka tescil başvurusu yapma hakkının, pastanecilik ve pasta mamülleri bakımından mevcut olduğu, davacı tarafın 1989 yılındaki marka tesciline sessiz kalarak artık hükümsüzlük davası açma hakkını yitirmiş ise de, bu durumun …markasını pastanecilik ve pasta mamülleri üzerinde kullanabilmelerine engel olmadığı, davalının 1989 yılında markayı tescil ettirirken, …’ e haber göndererek, markayı birlikte ve müştereken tescil ettirme teklifinde bulunduğunu belirtmekle davacıların marka üzerinde birlikte ve ortak hak sahibi olduğunu kabul ettiğini, davacıların …markasını, pastanecilik ve pastane mamülleri üzerinde tescilsiz de olsa kullanma hakkına sahip olduğu, ancak bu hakkın dava konusu markalardaki diğer sınıfları kapsamadığı, davacıların …markasını birlikte ihdas ve istimali yalnızca pastanecilik ve pasta mamülleri bakımından söz konusu olduğu gerekçesiyle asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın ise reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin taraflardan alınarak yek diğerine verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacı – karşı davalıdan alınmasına,aşağıda yazılı bakiye 17,10 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılar – karşı davacılardan alınmasına, 13.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay