“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17.06.2010 gün ve 2009/60-2010/143 sayılı kararı onayan Daire’nin 29.11.2012 gün ve 2010/13594-2012/19514 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, ticaret unvanının kılavuz unsuru MEDRAD olan müvekkilinin 10. sınıftaki ürünleri içeren MEDRAD ibareli marka ile “önden yüklemeli tıbbi enjektör ve şırınga” buluş başlığını taşıyan TR 2007/7046 T4 (…) sayılı patent belgesinin sahibi olduğunu, davalının, müvekkilinin markasını ve patent belgesi ile koruma altına alınmış bulunan buluşunu içeren ürünleri Türkiye’ye ithal ederek … Üniversitesi ile T.C. Sağlık Bakanlığı … Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi nezdinde açılan ihalelere katılıp satışını gerçekleştirdiğini, davalı eylemlerinin patent ve markadan doğan haklara tecavüz ve haksız rekabet yarattığını ileri sürerek ıslah dilekçesiyle talebini yeniden düzenleyip davalının tecavüz ve haksız rekabetinin durdurulması ve önlenmesi ile marka hakkına tecavüzden dolayı 1.000 TL maddi tazminat ile 1.000 TL itibar tazminatının, patent hakkına tecavüzden dolayı 14.000 TL maddi tazminat, 10.000 TL manevî tazminat ve 9.000 TL itibar tazminatının davalıdan tahsiline, tazminatlara dava tarihinden faiz işletilmesine, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davalı eyleminin bu yönden marka hakkına tecavüz niteliğinde bulunmadığı, davalı eyleminin davacının patent hakkına tecavüz teşkil ettiği tescilli bir sınai hakka yönelik eylem ayrıca haksız rekabet oluşturduğundan, davacının haksız rekabete yönelik isteminin de hukuka uygun bulunduğu gerekçeleriyle davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizin 2010/13594 E, 2012/19514 K sayılı ilamıyla onanmıştır.


Davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK’nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nun 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 50,45 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nun 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 219,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 24.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Kaynakça ; Yargıtay