“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22/03/2016 gün ve 2014/81 – 2016/43 sayılı kararı onayan Daire’nin 17/09/2018 gün ve 2018/3532 – 2018/5344 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, ABD menşeili müvekkilinin tanınmış “AMP” ve “AMP NETCONNECT” ibareli markalarını bir çok ülkede tescil ettirip çeşitli alanlarda hizmet verdiğini, 120684 sayılı “AMP” markasının 7, 8 ve 9. sınıflarda Türkiye’de de tescilli olduğunu, davalının 2008/14272 sayılı “AMP CONNECT” markasını kötüniyetle müvekkilinin tanınmışlığından ve itibarından yararlanmak, haksız yarar sağlamak maksadıyla tescil ettirdiğini, müvekkilinin öncelikli ve üstün hak sahibi olduğu tanınmış markasının diğer sınıflarda da korunacağını, tüketicinin davalı ile müvekkili arasında bağ kuracağını ileri sürerek davalı adına tescili 2008/14272 sayılı “AMP CONNECT” ibareli markanın iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin tescilinin farklı malları kapsadığını, davacının tanınmışlık iddiasının gerçeği yansıtmadığını, yükselteç anlamına gelen AMP ibaresinin ayırt ediciliğinin bulunmadığını, müvekkilinin 2008 yılında marka başvurusu yaptığı halde uzun süre sessiz kalan davacının kötüniyetli olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı vekili ve katılma yoluyla davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 02/07/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay