“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/10/2012 tarih ve 2011/233-2012/371 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 13/05/2014 günü hazır bulunan davacılar vekili Av. … ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkillerinin ‘…’ ibareli birden ziyade markalarının sahibi olduklarını, anılan ibareli markayı inşaat alanında da 1994 yılından beri kullandıklarını, parakende şirketi nezdinde devam eden inşaat işinin 2000 yılında müvekkili holding bünyesinde kurulan şirket vasıtasıyla devam edildiğini, sonra unvan değişikliği yapıldığını, müvekkillerinin ‘…’ ibareli markalarının tanınmış olduğunu, esasen ibare üzerinde müvekkillerinin öncelik hakkı sahibi de bulunduklarını, davalının müvekkillerinin markalarının tanınmışlığından faydalanmak, iltibas yaratmak amacıyla ve kötüniyetli olarak ‘…’, ‘… CAN’, ‘…+Şekil’ ve ‘… YAPI’ ibareli markalarını 37. sınıfta tescil ettirdiğini ileri sürerek, anılan markaların hükümsüzlüğüne iş bu markaların … sicilinden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın 5 yıllık hak düşürücü sürede açılmadığını, müvekkili markaları ile davacıların markalarının ayrı sınıflarda tescilli olduklarını, davacıların iddialarının hiç birinin yerinde olmadığını savunarak, davanın istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddialar, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı … … A.Ş. davaya konu ‘…’ ibaresini, ‘… İnş. San ve Tic. A.Ş.’ ticaret ünvanı olarak 01.09.2005 tarihinde tescil ettirdiği, davalının 37. sınıf hizmetleri kapsayan 2005 16106 sayılı ‘…’ ibareli markasının ise 28.04.2005 başvuru tarihli olduğu, davalının marka başvurusunun davacı ticaret ünvanının tescilinden daha önceki bir tarihe dayandığı, ibare üzerinde davalı tarafın 37. sınıf hizmetler üzerinde öncelik hakkı bulunduğu, bu sebeple sonraki tarihli ticaret ünvanı ile marka sahibinin tescille doğan marka hakkının hükümsüz kılınamayacağı, gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davacıların ‘…’ ibareli markayı inşaat hizmetleri alanında davalıdan önce kullandıklarını iddia etmelerine, ancak bu iddialarına ilişkin olarak sunulan kanıtların ise davacı … ortağı bulunan dava dışı şirkete ait olmasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 4.05 TL temyiz ilam harcının temyiz edenlerden alınmasına, 13/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay