“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/07/2014 tarih ve 2012/39-2014/157 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına tescilli 2001/03763 B sayılı patentin buluş basamağı kriterini taşımadığını, bu patentte yer alan 4 ilâ 11. istemler yönünden patentlenebilirlik koşulunun mevcut olmadığını ileri sürerek, davalı adına tescilli patentin 4 ilâ 11. istemlerinin hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, patentte yer alan 4 ilâ 11. istemlerin buluş basamağı kriterini taşıdığını, problem ve çözüm yaklaşımına göre dava konusu patentteki istemlerin buluş basamağı koşulunu taşıdığını, bir formülasyon kimyacısının, somut ve bilimsel bir önerme olmaksızın bir takım etken maddeleri birbirleri ile ve rastgele yardımcı maddelerle birleştiremeyeceğini iyi bildiğini, buluşun formülasyon tekniğinde uzman kişi için aşikâr olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalıya ait ….. no’lu patenttin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. istemlerinin buluş adımı koşulunu taşımadığı, bu istemler yönünden 551 sayılı KHK’nın 129/1-a maddesi gereğince hükümsüzlük şartlarının gerçekleştiği gerekçesiyle; davanın kabulüne davalı adına tescilli …. sayılı patentte yer alan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 no’lu istemlerin hükümsüzlüğüne ve patentten terkinine karar verilmiştir.


Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, istek halinde aşağıda yazılı 49,90 TL harcın temyiz edene iadesine, 25/02/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay