“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/07/2013 tarih ve 2012/126-2013/150 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirkete ait TR 2009 09649 T4 sayılı patentin EP 1654002 B1 numaralı Avrupa Patentinin Türkiye validasyonu olarak davalı taraf adına tescil edilmiş bulunduğunu, müvekkili firmanın da “Rimonol Göz Damlası” ürünü için ruhsat almak amacıyla Sağlık Bakanlığı nezdinde başvuruda bulunduğunu belirterek, ürünün davalı taraf adına tescilli patente tecavüz etmediğinin tespitini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacı tarafın 551 sayılı KHK’nın 149. maddesinde düzenlenen ihtar çekme şartını yerine getirmeyerek davayı açtığından öncelikle bu nedenle davanın reddi gerektiğini, ayrıca dava dilekçesinde bildirilen delillerin ibraz edilmemiş olması nedeniyle iddia ispat edilemediğinden dolayı da davanın reddi gerektiğini, bunun yanında davaya konu edilen ve davacı tarafça ruhsat başvurusunda bulunulan ürünün üretilerek müvekkilinin patentine tecavüz ihtimalinin bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; tarafların patente tecavüz bulunmadığını kabul ettiklerinden davacının bu yöne ilişkin talebinin kabulü gerektiği, davacının davalı tarafından kendisine karşı yöneltilmiş patent tecavüzü iddiası söz konusu olmadığı halde 551 sayılı KHK’nın 149. maddesinin 2. fıkrası gereğince noter aracılığıyla patent sahibi davacıdan görüşünü sormadan doğrudan dava açtığından davalının dava açılmasına neden olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile davacıya ait “Rimonol Göz Damlası” ürününün davalı adına tescilli bulunan TR 2009 09649 T4 sayılı patent kapsamında kalmadığının ve patente tecavüz oluşturmadığının tespitine, davanın açılmasına davalı sebebiyet vermediğinden ve davacı taraf davadan önce davalıya ihtarname çekmediğinden yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, davalı lehine maktu vekalet ücreti hükmolunmasına, davacı lehine vekalet ücreti hükmolunmasına yer olmadığına karar verilmiştir.


Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02/04/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay