“İçtihat Metni”

FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/09/2013 gün ve 2011/85-2013/203 sayılı kararı bozan Daire’nin 30/06/2014 gün ve 2014/5208-2014/12484 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin uzun yılların tecrübesi ve yapmış olduğu araştırma-geliştirme faaliyetleri neticesinde, davalı yanın TR 1998/… B sayılı patentine tecavüz etmeyen bir formülasyon geliştirdiğini, müvekkilinin geliştirmiş olduğu formülasyonun davalı yana ait patente tecavüz edip etmediğinin kendisine bildirilmesi için 21/04/2011 tarihinde Noter aracılığı ile davalı yana bildirimde bulunulduğunu, ancak davalı yanın yapılan bu bildirime bugüne kadar bir cevap vermediğini ve bu nedenle işbu davayı açmak zaruretinin doğduğunu, ileri sürerek müvekkilinin geliştirmiş olduğu formülasyonun davalı yanın TR 1998/… B sayılı patentine tecavüz etmediğinin tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 06/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay