“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 04/06/2013 tarih ve 2012/49-2013/104 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin sahip olduğu “…” tescilli markasının 31.12.1998 tarihinden itibaren 44. sınıf hizmetlerde kullanılmakta olduğunu, müvekkilinin çok büyük ve sağlık alanında faaliyet gösteren bir şirket olduğunu, markasının değerli olduğunu ve bu hususun yargı kararıyla sabit olduğunu, markasının tanınmış marka olduğunu ve bu hususun da sicilde tescilli olduğunu, müvekkilinin “…” markasının 03,05,08,09,10,20,21,24,25,35,36,38,41,44 sınıflarda tescili için …’ye başvurduklarını, davaya konu 2008/15467 sayılı marka başvurusuna … Ltd. Şti., … İkin, davalı …. Mob. Ltd. Şti. tarafından olmak üzere üç ayrı itirazda bulunulduğunu, davalı şirketin, müvekkilin başvurusundan önce 20.02 alt grupta yer alan yatak, yastık gibi emtialarda “… Yatak ve Baza” markasını uzun zamandır kullandıkları gerekçesiyle itirazda bulunduğunu, bu itirazın Markalar Dairesi Başkanlığınca reddedildiğini, ancak davalı tarafça bu karara yapılan itirazla ilgili … YİDK’nın 09.01.2012 tarih ve 2010-M-2 sayılı kararı ile “…: Yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, kampçılar için uyku tulumları, deniz yatakları” malları bakımından itirazın kabulü ile, bu sınıf dışında başvurunun tescil işlemlerinin devamına karar verildiğini, müvekkil başvurusunun kısmen reddine dair 20. sınıf mallarla ilgili bu kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek; marka başvurusunun kısmen reddine dair 09.01.2012 tarih ve 2012-M-2 sayılı … YİDK kararının iptali ile, davacı şirketin 2008/15467 sayılı marka başvurusunun talep edilen bütün sınıflar için tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalıların İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, … YİDK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu, zira davalı şirketin çıkarılan emtialar bakımından öncelik hakkı bulunup, markayı aktif biçimde kullandığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre;

dava konusu … YİDK kararı ile davacının 18.03.2008 tarih ve 2008/15467 sayılı “… 444 12 12+şekil” ibareli marka başvurusunun emtia listesinden çıkarılmasına karar verilen 20.02. alt grup “Yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, kampçılar için uyku tulumları, deniz yatakları” malları bakımından, davalı şirketin fiili kullanımı nedeniyle 556 sayılı KHK’nın 8/3 hükmünden kaynaklanan öncelikli hak sahipliği ve itiraz hakkı bulunduğu, kalan mallar bakımından başvurunun davacı markalarıyla iltibasa sebebiyet vermeyeceği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 06/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay