“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/07/2013 gün ve 2011/193-2013/147 sayılı kararı onayan Daire’nin 29/05/2014 gün ve 2013/16791-2014/10057 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili tarafından oluşturulan ve 28/06/2006 tarihinde … Medya reklam danışmanlık tasarım tanıtım ve pazarlama hizmetleri isimli firmaya bir kez kullandırılan ve Takla atan platform isimli buluş için davalı tarafından patent alındığını, patente konu buluşun müvekkilinden gasp edildiğini ileri sürerek gasp nedeniyle patentin hükümsüzlüğünü, hükümsüzlüğüne karar verilmemesi halinde ise patent hakkının müvekkiline devrine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin patentine ihlal nedeniyle dava dışı 3 firmaya karşı mahkemenin 2011/62 D.iş dosyasıyla delil tespiti yaptırılıp tecavüzün tespiti üzerine 3 nolu mahkemeye 2011/188 esas nolu tecavüz davasının açıldığını, o davada da davalı tarafın vekilinin bu davadaki davacı vekili olduğunu ve sırf o davayı uzatıp bu davayı bekletici mesele yaptırmak için davanın açıldığını, patente konu buluşun müvekkiline ait olduğunu, davacıdan gasp edilmediğini, buluşun ilk uygulandığı 2006 tarihinde davacının da bizzat hazır bulunduğunu buna ilişkin fotoğrafların da mevcut olduğunu, buluşun müvekkili tarafından uygulandığını davacının bildiğini, ayrıca talebin zamanaşımına da uğradığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce değişik gerekçeyle onanmıştır.


Bu kez, davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 24/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay