“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22.09.2011 gün ve 2007/160-2011/137 sayılı kararı bozan Daire’nin 04.06.2013 gün ve 2012/8398-2013/11616 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı … şirketinin patentini aldığı atık boşaltma düzeneğinin Türkiye’deki tek yetkili satıcısı olduğunu, davalıların aynı sistemi taklit ederek ürettiklerini ve pazarladıklarını, internet sitelerinde ve yazılı basında reklamını yaptıklarını, bu şekilde müvekkilini zarara uğrattıklarını ileri sürerek, patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesini, şimdilik 6.000 TL maddi ve l5.000 TL manevi tazminatın davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … Yalıtım Ltd. Şti. vekili, davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen karar davacı vekili ve davalı … Yalıtım Ltd. Şti. vekilinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nun 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 01,95 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 14.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay