“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/09/2013 gün ve 2012/190-2013/166 sayılı kararı onayan Daire’nin 14/05/2014 gün ve 2014/3336-2014/9276 sayılı kararı aleyhinde davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, ”…+şekil” unsurlu markanın 3,18,35. sınıflarda tescili için müvekkili tarafından yapılan marka tescil başvurusuna, davalı şirket tarafından 18 ve 25. sınıflarda tescilli ”…”, 18.25.35. sınıflarda tescilli ”…+şekil” ve 3. sınıfta tescilli ‘…+şekil” unsurlu markalar mesnet gösterilerek yapılan itirazın, davalı … tarafından kabul edildiğini, oysa müvekkilinin marka başvurusu ile itiraza mesnet markalar arasında iltibas tehlikesinin bulunmadığını ileri sürerek, … kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri davanın reddini etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kabulüne ilişkin verilen karar, davalılar vekillerinin temyizi üzerine Dairemizin 14.05.2014 günlü ilamıyla onanmıştır.


Davalı şirket vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


1- Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı şirket vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


2- Ancak, davalı şirket adına tescilli 2005/45569 sayılı markanın tek ve asli unsuru “…” kelimesinden oluşmaktadır. Davacıya ait başvuru konusu markanın baskın ve dikkat çeken asli unsurlarından bir tanesi de “…” kelimesidir.

Her iki markanın karşılaştırılmasında söz konusu ibareler bakımından aralarında yazılış, okunuş ve anlamsal olarak benzerlik bulunduğu ve işaretlerin bir bütün olarak bıraktıkları izlenim itibariyle de davalı şirket adına tescilli “…” markasının kapsadığı emtianın ortalama tüketicileri nezdinde, 556 Sayılı KHK’nın 8/1-b bendi anlamında işaretler arasında ilişkilendirme ihtimali de içerek şekilde, benzerlik bulunduğunun kabulü gerekir.

Bu durumda, mahkemece redde dayanak “…” markasnın kapsadığı 18. sınıf emtia ile aynı yada benzer mal ve hizmetler bakımından dava konusu başvurunun değerlendirilmesi suretiyle uyuşmazlığın çözümü gerekirken anılan marka yönünden de işaretler arasında benzerlik bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmadığından davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairemizin 14.05.2014 gün , 2014/3336 esas 2014/9276 karar sayılı onama ilamının kaldırılarak mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair karar düzeltme isteğinin HUMK’nun 442. maddesi gereğince REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü Dairemizin 14.05.2014 gün , 2014/3336 esas 2014/9276 karar sayılı onama ilamının kaldırılarak mahkeme kararının davalı yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin temyiz ilam ve karar düzeltme harçlarının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 22/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay