“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 08/07/2014 tarih ve 2014/84-2014/140 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının aldığı el koyma kararı ile müvekkilinin sattığı ürünlere el konulduğunu, bundan dolayı müvekkilinin zarara uğradığını, davalının sahip olduğu faydalı model belgesinin ise yasanın aradığı koşulları taşımadığını ileri sürerek, müvekkilinin ürettiği ürüne benzerliğinin bulunmadığının tespitini veya davalı patentinin patent sicilinden silinmesini ve terkinini, müvekkili işyerine verilen zarardan dolayı 7.000,00 TL maddi ve 15.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin faydalı model belgesine sahip olduğunu, davacının müvekkilinin faydalı model belgesi ile koruma altına alınan ürünleri üretip sattığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, uyulan bozma ilamı ve dosya kapsamına göre; davalının hükümsüzlük talebinin dava tarihinde haklı olduğu gerekçesiyle davacı lehine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Yerel mahkemece daha öncesinde verilen karar Dairemizin 2012/14832 esas 2013/12088 karar sayılı ilamıyla “…davacı vekili davalıya ait faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep etmiş ve mahkemece faydalı model belgesinin başka bir mahkeme tarafından hükümsüzlüğüne karar verildiği davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmiş ise de, davacının hükümsüzlük talebinin dava tarihinde haklı olup olmadığı değerlendirilmeksizin, tüm yargılama giderlerinden davacının sorumlu tutulması ve davacı lehine de yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmemesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.” şeklindeki gerekçeyle bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyulmak suretiyle yapılan yargılama neticesinde yazılı şekilde karar verilmiştir. Ancak; bozma ilamına uyulmasına karşın karar gerekçesinde konusuz kalan hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibariyle davacıların haklı olup olmadığı hususu tartışılıp değerlendirilmediği gibi hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibariyle davacıların dava açmakta haklı olmadığının kabulü halinde bu dava nedeniyle yapılan yargılama giderlerinden davacıların sorumlu olacağı hususu gözetilmeksizin denetime elverişsiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay