“İçtihat Metni”

AHKEMESİ : ………..
TARİHİ : 16/10/2014
NUMARASI : 2011/60-2014/216


Taraflar arasında görülen davada ………..’nce verilen 16.10.2014 tarih ve 2011/60-2014/216 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi…..tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı, müvekkilinin TPE nezdinde tescilli …. ve ……..markalarının olduğunu, ……..markasının tanınmış marka olduğunu, davalının ithal ederek piyasaya sürdüğü enerji içeceği …… markasının müvekkilinin marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini, davalıya ait ürünler üzerindeki “……..” ibaresinin, müvekkilinin …. ve ……..markaları ile görsel ve işitsel olarak yoğun bir benzerlik ve iltibas yarattığını, davalı taraf ürünlerindeki …. ibaresinin, müvekkilinin tescilli ve tanınmış markalarındaki …. asli unsuruyla aynı olduğunu, davalı tarafa ait ürünlerin, davacının yeni bir ürünü gibi algılanacağını, davalı taraf ürünlerindeki …. ibaresinin tesadüfen konulmadığını, müvekkilinin markası ile iltibas yaratmak amacıyla özellikle tercih edildiğini, ayrıca müvekkilinin markasının tanınmış marka olduğu hususunun da karıştırma ihtimali ve iltibas değerlendirmesinde dikkate alınmasının gerektiğini, davalının eyleminin aynı zamanda haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespitini, bu tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesini, sonuçlarının ortadan kaldırılmasını, bu kapsamda davalının …….. ibaresini ihtiva eden ürünleri üretmesinin, satmasının, dağıtmasının, ithal veya ihracının, satışa sunulmasının önlenmesini, davalının …….. ibaresini ürünler ve ürün ambalajları ile bunlara ilişkin reklam, broşür, afiş ve benzeri her türlü tanıtım malzemesi ve ticari evrak ile alan adlarında, internette kullanılmasının önlenmesini, bu şekildeki ürün reklam ve tanıtım malzemesinin toplatılarak imhasını, verilecek kararın gazetede ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, müvekkili ………….Tic. A.Ş.’nin dava konusu ürünün satışı ile ilgisi olmadığından müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini, diğer davalının ise dava dışı şirketin Türkiye’deki distribütörü olduğunu, …… markasının WİPO ve TPE nezdinde tescilli olduğunu, davacının markaları ile müvekkilinin markasının birbirine benzemediğini, tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre; davacının ……..markasının tanınmış marka olduğu, davalı tarafından ithal ve satışı yapılan “……..” markalı ürünlerin ambalajları renk ve görsel unsurları bakımından farklı olsa dahi, davacının tanınmış markasının asli ve ayırt edici unsuru olan …. ibaresinin davalı taraf ürünlerinde “……..” biçiminde kullanıldığı, dava konusu enerji içeceklerinin tüketiciler tarafından marka adı söylenerek talep edilmesi durumunda karıştırma ihtimalinin açık olduğu, ambalaj farklılıklarına ve davacının markalarının boğa ve kırmızı boğa anlamına gelmesi, davacının markasının ise bir köpek türünü göstermesine rağmen kavramsal farklılığın, görsel ve işitsel benzerliği ortadan kaldırmayacağı, davalı taraf ürünlerindeki köpek resmine rağmen bu ürünlerde yer alan …. ibaresinden dolayı ortalama tüketicilerin davacı taraf markaları ile davalı tarafa ait ürünler yönünden yanılabileceği, bu ürünlerin davacıya ait yeni bir ürün olarak algılanabileceği, daha çok gençlerden oluşan ortalama tüketicilerin, taraflar arasında organik, işletmesel, ticari bir bağlantının olduğu izlenimine kapılabileceği ve bu şekilde davalıya ait ürünleri, davacı tarafın yeni bir ürünü zannetmek suretiyle satın alınabileceği, dolayısıyla karıştırma ihtimalinin ve iltibasın bariz olduğu, davacının ……..markasının tanınmışlığının bu karıştırma ihtimalini daha da arttıracağı, davalı tarafın ürünlerinde yer alan …. sözcüğünün, davacının tanınmış nitelikteki ……..markasının tanınmışlığından yararlanmaya yönelik olduğu, dolayısıyla davalıların dava konusu ürünleri nedeniyle 556 sayılı KHK’nın 9, 61, 62. maddeleri gereğince marka hakkına tecavüz ve dava tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK’nın 56. maddeleri anlamında haksız rekabet teşkil ettiği, davalı ………….Tic. A.Ş.’nin dava konusu ürünü Türkiye’de diğer davalı ile birlikte ithal ve satışını gerçekleştirdiği, Ankara 1. Fikri ve Sınai Hakları Hukuk Mahkemesi tarafından 20/03/2014 tarihinde verilen 2012/277 Esas-2014/86 Karar sayılı hükümsüzlük kararının sonucunun beklenmesinin ya da Anayasa Mahkemesi’nin kullanmama nedeniyle hükümsüzlük sebebine ilişkin 09.04.2014 tarih ve 2013/147 Esas-2014/75 Karar sayılı iptal kararının bu davadaki uyuşmazlık bakımından herhangi bir etkisinin söz konusu olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenlerden alınmasına, 21.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay