“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09.07.2013 tarih ve 2012/134-2013/116 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin katlanır cam sistemleri sektöründe faaliyet gösterdiği ve bu alanda geliştirmiş olduğu bir buluş için TR 2009/00990 B sayı ile incelemeli patent belgesi almaya hak kazandığını, patente konu ürünlerin 2007 yılında müvekkili tarafından kamuya sunulduğunu, davalıya ait TR 2008/06077 Y sayılı faydalı modelin müvekkiline ait patent karşısında yenilik vasfını yitirdiğini, davalının haksız kazanç elde ettiğini, bu durumun haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek, davalıya ait TR 2008/06077 Y sayılı faydalı modelin hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkiline ait faydalı modelin yeni olduğunu, davacı patentinin müvekkili faydalı model başvurusundan sonraki tarihli olması nedeniyle müvekkilinin patenti kopyalamasının mümkün olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalıya ait TR 2008 06077 Y sayılı faydalı model belgesinin tüm istemleri itibariyle yeni olduğu ve hükümsüzlüğünü gerektirecek koşulların oluşmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 24.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay