“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/03/2014 gün ve 2013/306-2014/44 sayılı kararı onayan Daire’nin 17/09/2014 gün ve 2014/7406-2014/13975 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, Kurukahveci…’ın 100 yılı aşkın bir marka olup, maruf ve meşhur hale geldiğini ve 2002 24210 tescil numarası ile de “Kuru Kahveci …+şekil” markası olarak tescil edildiğini, davalının müvekkilinin markası üzerindeki çalışmalarından ve ününden yararlanarak haksız kazanç elde etmek amacıyla müvekkilinin tescilinden çok sonra 29.03.2011 tarihinde “Kuru Kahveci …” markasını 2011 25572 numara ile tescil ettirdiğini, müvekkilinin marka üzerinde öncelikli ve üstün hak sahipliği bulunduğunu, markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olup, iltibasa yol açtığını, davalının tescilinin kötü niyetli olduğunu ve aynı zamanda haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, davalı adına tescilli 2011 25572 no’lu markanını iptali ile sicilden terkinine, davalının dava konusu markayı tescilden önce de ve tescilden bağımsız olarak da fiilen müvekkili şirket markası ile iltibas yaratacak şekilde kullandığından yapmış olduğu haksız rekabetin tespiti ile önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, markalar arasında herhangi bir benzerlik ya da iltibasın bulunmadığını, marka tecavüzü ya da haksız rekabetin söz konusu olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez, davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 24/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay