“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Taraflar arasında görülen davada Silifke 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 04/05/2016 gün ve 2014/277 – 2016/232 sayılı kararı bozan Daire’nin 10/04/2018 gün ve 2016/10351 – 2018/2578 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin özel kuruluşlara özel güvenlik ve koruma hizmeti konusunda faaliyette bulunduğunu, “Atılım” ibaresinin müvekkili adına tescilli olduğunu, müvekkil şirketin ticaret unvanın “Atılım Özel Güvenlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olduğunu, davalının müvekkil şirketin markasını ve ticaret unvanını aynen kullanmış olduğunu, davalının müvekkili şirkete ait marka ve unvanı kullanarak ihaleler aldığını ileri sürerek tecavüzün giderilmesine, ticaret unvanının terkine, şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiş; daha sonra talep sonucunu ıslah ederek 27.294,48 TL’ye yükseltmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, zamanaşımı definde bulunmuş, her iki tarafında ticaret unvanlarının görsel ve işitsel olarak ayırt edebilecek düzeyde olduğunu, müvekkil firmanın Mersin bölgesinde kamu kuruluşlarınca tanınan bir firma olduğunu, her iki firmanın aynı ihaleye girmediğini, müvekkilin sadece isim sebebi ile bu ihaleyi kazanmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; taraf markalarının benzer olduğu, kullanıldıkları mal ve hizmetlerin aynı olduğu, davalı markasının, davacının tescilli marka hakkına tecavüz oluşturduğu, davalının eylemlerinin haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davalının eyleminin marka hakkına tecavüz oluşturduğunun tespitine, önlenmesine, neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasına, davalı adına tescilli ticaret unvanındaki “Atılım Güvenlik” ibaresinin ticaret unvanından terkinine, 10.000,00 TL maddi tazminata, fazlaya ilişkin talebin reddine dair verilen karar taraf vekillerinin temyiz istemi üzerine Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 03/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay