“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/09/2013 gün ve 2012/103-2013/193 sayılı kararı onayan Daire’nin 04/06/2014 gün ve 2014/4974-2014/10519 sayılı kararı aleyhinde davalı… A.Ş. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının “… A.Ş. …+Şekil” ibaresinin 19. ve 37. sınıf emtialarda tescili için yaptığı marka tescil başvurusuna müvekkilinin yaptığı itirazın, … … tarafından kısmen reddedildiğini, oysa başvurunun müvekkiline ait “…”, ”…”, ”…”, ”…”, ”…”, ”…”, ‘…”, ”…”, ”…”, ”…” şeklindeki tescilli ve tanınmış markaları ile iltibas yaratacak kadar benzer olup, aynı zamanda davalının marka başvurusunun kötü niyetli olduğunu ileri sürerek, … …’nın 23.05.2007 tarih ve 2007-M-1613 sayılı kararının iptalini, markanın tescil edilmesi halinde iptali ile marka sicilinden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemişmerdir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizin 04.06.2014 gün 2014/4974 E, 2014/10519 K sayılı ilamıyla onanmıştır.


Davalı … A.Ş. vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı … A.Ş. vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … A.Ş. vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı … Tic. A.Ş.’den alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 24/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay