“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/07/2016 gün ve 2014/401 – 2016/157 sayılı kararı onayan Daire’nin 12/06/2018 gün ve 2016/13853 – 2018/4453 sayılı kararı aleyhinde davalı Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin BİFA markasının davalı TPMK nezdinde tanınmış marka statüsünde olduğunu, müvekkilinin TPMK nezdinde 2012/25093 sayılı “BİFA CAKE TREATS” ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, başvurunun TPMK Resmi Markalar Bülteninde yayınlandığını; davalı şirketçe 2010/06935, 2010/ 06938, 2011/78316, 2011/16920, 2010/13456 sayılı “ETİ BROWNI INTENSE+şekil”, “ETİ ADICTO BROWNI INTENSE+şekil”, “şekil” markaları ile benzerlik oluşturduğu iddiasıyla itiraz edildiğini, davalı itirazlarının davalı Enstitü tarafından; müvekkili şirket markasındaki kek şekli ile davalı şirket markalarındaki kek şekli arasında ayniyete varan derecede benzerlik olduğu, mal ve hizmetlerin aynı ya da aynı tür olması nedeniyle iltibas ihtimalinin bulunduğu gerekçeleri ile itirazın kabulü ile başvurunun reddine karar verildiğini, oysa markaların görsel, anlamsal, işitsel benzerliklerinin olmadığını ileri sürerek TPMK YİDK kararının iptaline, marka tescil başvurusu işlemlerinin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili, YİDK kararının usule ve yasaya uygun olduğunu, haksız ve mesnetsiz olarak açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı şirket vekili, müvekkili şirketin “BROWNİ İNTENSE” ve “ADİCTO İNTENSE” markalarının uzun yıllar nizasız fasılasız kullanılarak, tanınmış marka haline getirildiğini ve söz konusu markalara ciddi bir ayırt edicilik kazandırıldığını, davacı şirketin 2012/25093 sayılı “BİFA CAKE TREATS +ŞEKİL” ibareli marka başvurusunun müvekkiline ait markalar ile ayırt edilemeyecek derecede benzediğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davacının 16.03.2014 tarihli 2012/25093 sayılı “BİFA CAKE TREADS + ŞEKİL” ibareli marka başvurusu ile davalının “BROWNİ İNTENSE + ŞEKİL” ve “ADİCTO İNTENSE + ŞEKİL” ibareli markalarının mal ve hizmet listelerinin aynı veya benzer olduğu, ancak karşılaştırma konusu marka işaretleri arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında iltibas yaratabilecek bir benzerlik bulunmadığı, davalının redde mesnet gösterilen markalarının tanınmış marka olmadığı, davacı başvurusunun kötü niyetli olmadığı, davaya konu edilen YİDK kararının iptali koşulları oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne dair verilen karar davalılar vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davalı Eti Gıda San ve Tic A.Ş. vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı Eti Gıda San ve Tic A.Ş. vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı Eti Gıda San ve Tic A.Ş. vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı Eti Gıda San ve Tic A.Ş.’den alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 03/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay