“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/03/2013 gün ve 2012/124-2013/47 sayılı kararı onayan Daire’nin 03.06.2014 gün ve 2014/4469-2014/10341 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “…”, “…”, “…”, “…”, “… şekil”, “… fiyatına perakende satış”, “…”, “… market”, “aklın yolu …”, “…”, “… market”, “…”, “… fiyatına perakende satış şekil”, “bim yüksek kalite düşük fiyat”, “… güveninize teşekkür ederiz”, “… gerçek indirim sürekli indirim”, “… bize güvenebilirsiniz indirimlerimiz bazı günler için değil uzun sürelidir”, “…”, “…”, “…”, “…”, “…”, “…”, “…”, “… şekil”, “…”, “…” ibareli tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalı şirketin, müvekkili markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki 2010/17580 kod sayılı “…+şekil” marka başvurusunda bulunduğunu, müvekkilinin marka başvurusuna karşı yaptığı itirazların … … kararıyla nihai olarak reddedildiğini ileri sürerek, … … kararının iptaline, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili davanın reddini etmiş, diğer davalı davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine ilişkin verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiş, Dairemizin 03.06.2014 günlü ilamıyla onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 22.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay