“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Fethiye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31/03/2016 gün ve 2013/108-2016/92 sayılı kararı bozan Daire’nin 05/07/2018 gün ve 2016/11063 -2018/5005 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin Yaka köyünde tescilli “Yakapark” ibaresiyle alabalık çiftliği ve restoranı bulunduğunu, davalıya ait “Şelale Yakapark” ibareli markanın hükümsüzlüğüne karar verildiği halde “Orjinal Yakapark” ve “Şelale Yakapark” ibarelerini kullanarak müvekkilinin markasına tecavüzü sürdürdüğünü ileri sürerek; tecavüzün men’ini, son beş yıldaki tecavüz nedeni fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla 10.000,00TL maddi, 20.000,00TL manevi tazminatın tahsilini, tecavüz teşkil eden tabela ve keşifle belirlenecek sair hususların kaldırılmasını, broşür, el ilanı gibi tanıtım araçlarının imhasını, hükmün tirajı en yüksek beş gazeteden birinde ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı tarafından kullanılan “ŞELALE YAKAPARK” markası ile davacının 2009/40935 sayılı “ORJİNAL YAKA PARK” markası arasında iltibas riski bulunduğu, bu durumun davacının 2009/ 40935 sayılı “ORJİNAL YAKA PARK” markasına tecavüz oluşturduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne “ORJİNAL YAKAPARK” markasına yapılan tecavüzün önlenmesine, “ŞELALE YAKAPARK” markası yönünden açılan davanın reddine, 18.570,00 TL maddi, 20.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline, “ORJİNAL YAKAPARK” markasına tecavüz teşkil eden tabelaların kaldırılmasına, tecavüzün trajı en yüksek beş gazeteden birinde yayınlanmasına dair verile kararın taraf vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizce davalı yararına bozulmuştur.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dava, marka hakkına tecavüzün men’i ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda davalının ”ŞELALE YAKAPARK” kullanımı ile davacıya ait 2007/38725 sayılı ”YAKAPARK” markası arasında özellikle markaların üzerinde kullanıldıkları malların/hizmetlerin farklılığı nedeniyle karıştırılma ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile davacıya ait ”ORJİNAL YAKAPARK” markasına yapılan tecavüzün önlenmesine karar verilmiştir.

Ancak davalının ”ŞELALE YAKAPARK” kullanımının davacının 2007/38725 sayılı ”YAKAPARK” markası ile karıştırılma ihtimali bulunduğundan işbu davalı kullanımının davacının ”YAKAPARK” markasına tecavüz teşkil edeceği gibi davalının ”ŞELALE YAKAPARK” şeklindeki kullanımı davacının hem ”YAKAPARK” hem de ”ORJİNAL YAKAPARK” ibareli markalarına tecavüz teşkil eder. Kaldı ki Dairemizden geçerek kesinleşen Fethiye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2007/274 E-2009/438 K. sayılı dosyasında da iltibasın varlığı kabul edilmiştir. Bu durumda yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp, kararın bu yönden de bozulması gerektiğinden davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 05.07.2018 tarih, 2016/11063 E-2018/5005 K. sayılı ilamınının 1. bendi ile ”SONUÇ” kısmının 1 no’lu bendinde yer alan ”… davacı vekilinin tüm …” ibaresinin çıkartılması, ilave olarak yukarıda açıklanan bozma nedeninin (2) numaralı bent şeklinde eklenmesi, (2) numaralı bendin (3) numaralı bent olarak değiştirilmesi suretiyle kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile, Dairemizin 05.07.2018 tarih, 2016/11063 E-2018/5005 K. sayılı ilamınının 1. bendi ile ”SONUÇ” kısmının 1 no’lu bendinde yer alan ”… davacı vekilinin tüm …” ibaresinin çıkartılması, ilave olarak yukarıda açıklanan bozma nedeninin (2) numaralı bent şeklinde eklenmesi, (2) numaralı bendin (3) numaralı bent olarak değiştirilmesi suretiyle mahkeme kararının BOZULMASINA, işbu kararın yukarıda belirtilen İLAMIN EKİ SAYILMASINA, ödedikleri temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harçlarının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 27/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay