“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada… Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/10/2013 tarih ve 2011/277-2013/229 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirket adına TPE nezdinde tescilli olan TR 2000 02155 B sayılı incelemeli patent konusu olan atık boşaltma düzeneği (gider) buluşuna ilişkin 1 bağımsız 6 bağımlı istem olmak üzere toplam 7 istemden oluşan patent konusuna, davalı şirket tarafından haksız olarak ve lisans bedeli ödenmeksizin tecavüzde bulunulduğunu ileri sürerek ürünlerin imalatı ve satışının, dağıtımının, ithalinin ve ihracının önlenmesini, ticari amaçla bulundukları her yerden toplatılmasını, üretiminde kullanılan araç, cihaz ve kalıplara el konulmasını, mevcut ürünlerin tamamına el konulmasını ve ayrıca bu ürünlerin tanıtıcı her türlü tanıtım evraklarının, broşürlerinin bulundukları yerlerden toplatılmasını, imha edilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacı adına incelemeli patent ile koruma altına alınan kısmın sadece “koku fermatürü” olarak adlandırılan kısımdan ibaret olduğunu, diğer ürünlerin koruma altında olmayan zaten piyasada harcı alem olarak satılan parçalar olduğunu, müvekkilinin sattığı ürünlerin zaten davacı tarafın orjinal ürünü olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca davalı ürünlerinin dava konusu edilen TR 2000/02555 B nolu incelemeli patent belgesinde yer alan istem 1-5 içerisinde tanımlanan korunma kapsamı dahilinde olduğu, bu kapsamda eylemin tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davalının davacı tarafa ait patent haklarına tecavüz teşkil ettiğinin tesbitine, tecavüzün önlenmesine ve refine, vaki tecavüz nedeni ile 10.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesin karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 512,00 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 11.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak ; Yargıtay