“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/12/2011 gün ve 2008/193-2011/271 sayılı kararı düzelterek onayan Daire’nin 06.02.2014 gün ve 2012/9133-2014/1992 sayılı kararı aleyhinde davacı-karşı davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin TPE nezdinde 09.12.2003 tarihinden bu yana tescilli olan TR 2003/02118 nolu “…” adlı buluşun mucidi ve sahibi olduğunu, davalılar tarafından imal/ithal edilerek piyasaya sürülen otomobillerde müvekkilinin patentli buluşunun özelliklerini içeren bir sistemin “Sesli Kontrol Özelliği” ve benzeri adlar altında kullanılmakta olduğunu, davalılara gönderilen ihtarnamelere rağmen eylemlerine devam ettiklerini, davalıların müvekkili adına tescilli buluşunu kullanmalarının müvekkilinin patent hakkına tecavüz oluşturduğunu ileri sürerek, davalıların, müvekkilinin patent hakkına tecavüz teşkil eden eylemlerinin tespiti, önlenmesi ve men’ i ile şimdilik 50.000,00 TL maddi, 50.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan faiziyle birlikte tahsili ve verilecek hükmün gazetede ilanını talep ve dava etmiş,karşı davanın reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri davanın reddini istemişler,davalılardan … A.Ş ve … Otomotiv A.Ş vekillerince açılan karşı davada ise davaya konu patent belgesinin hükümsüz kılınmasına karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece asıl davanın reddine, davalılardan … Otomotiv ve … Otomotiv şirketleri tarafından açılan karşı davaların ise ayrı ayrı kabulüne dair verilen kararın davacı-karşı davalı vekili ile davalı-karşı davacı … Oto. San. A.Ş. vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizin 2012/9133 E,2014/1992 K sayılı ilamıyla düzeltilerek onanmıştır.


Davacı-k.davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı-karşı davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-karşı davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 52,40 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 24.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak ; Yargıtay