ESAS NO : 2018/211
KARAR NO : 2020/427

DAVA : Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli)
DAVA TARİHİ : 13/04/2018
KARAR TARİHİ : 02/12/2020

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; merkezi Almanya’da olan müvekkili şirketin kurulduğu yıldan bu yana …, … ve …’da üretim tesislerinde, mobilya, beyaz eşya, otomotiv, tıp gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için ve her nevi sanayi makinelerinde kullanılmak üzere amortisör, piston, zemberek ve benzeri parçaları imal eden dünyanın sayılı üretici firmalarından biri olduğunu, imal ettiği parçaları tüm dünyada sattığını, imalatını yapıp sattığı parçalardan birinin de “özellikle santrifüj kurutmalı çamaşır makinelerinde kullanılan sürtünmeli bir amortisör ünitesi” olup, bu ürünler ile ilgili olarak 15.09.2004 rüçhan tarihi ve…(…) nolu “…” başlıklı buluşun patent hakkı sahibi olduğunu, davalı tarafından müvekkiline ait …(…) ve … (…) patentlerine tecavüzüne karşı … Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin … esası ile açılan davada, davalıların müvekkiline ait…(…) patent belgesinden doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiklerinin tespiti ile, patente tecavüz ve haksız rekabetin durdurulması, önlenmesi, patente tecavüz eden …, … kodlu ürünlere ve münhasıran üretimde kullanılan araçlara el konulmasına ve münhasıran üretimde kullanılan araçlara el konularak karar kesinleştiğinde imhasına karar verildiğini, ayrıca davalının …(…) numaralı patentinin yeni ve ayırt edici olmadığına ilişkin hükümsüzlük talepli açtığı karşı davasının reddedildiğini, anılan mahkeme kararına rağmen davalının müvekkiline ait …(…) patentine tecavüz oluşturan fiil ve eylemlerini başka ürünler üzerinden devam ettirdiğini, davalının mahkeme kararında belirtilen… ,… kodlu ürünlerden ayrıca, müvekkilinin…(…) sayılı patent konusu buluşu kapsamına giren “…” kodlu ürününü piyasaya sunduğunu, bu kapsamda … 3.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … D.İş sayılı dosyası uyarınca davalıların işyerinde bilirkişi marifetiyle yapılan tespit işleminde müvekkilinin iş bu davaya konu patent belgesine tecavüz eden ve aynı zamanda haksız rekabete sebebiyet veren ürünlerin davalılarca üretildiğinin, satıldığının tespit edildiğini, tespit esnasında üretilen “…” ibareli “…” kodlu ürünlerin fotoğraflandığını ve biri demonte diğer ikisi monte olmak üzere toplam üç adet ürünün de dosya kapsamına numune olarak alındığından bahisle, öncelikle davalı tarafından ticaret mevkiine konulan müvekkiline ait…(…) incelemeli patentinden doğan haklarına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması, bu çerçevede ürünlerin üretim, satış ve her türlü mecrada pazarlanmasının durdurulması ve patentten doğan haklara tecavüz edilerek üretilen ürünlere, başta davalıya ait fabrika adresinde … olmak üzere Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölgeleri de dahil bulundukları her yerde ürünlere el konulması yönünde İhtiyati tedbir kararı verilmesini, 6769 Sayılı SMK’nın 149.maddesi uyarınca, davalının müvekkilinin patentten doğan haklarına tecavüz teşkil eden fillerinin tespiti ile tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulmasına, tecavüzün giderilmesine, müvekkilinin patent belgesinden doğan haklarına tecavüz edilerek üretilen veya sair surette temin edilerek ticaret mevkiine konulan tecavüz oluşturan ürünlere ve bunların üretiminde kullanılan araçlara, kalıplara gümrükler de dahil olmak üzere bulundukları her yerde el konulmasına, patentten doğan haklara tecavüzün devamının önlenmesi anlamında tedbirlerin alınması, özellikle el konan taklit ürünlerin imhasına, bunları üretmeye yarayan araçların, kalıpların şekillerinin değiştirilmesine veya patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhasına, davalının devam eden tecavüz eylemlerinin devamını önlemek üzere gereken uygun görülecek tedbirlerin alınmasına, müvekkilinin hali hazırda saklı tutulan her türlü tazminat talebi dikkate alınarak, ileride açılabilecek bu neviden davalara esas teşkil etmesi anlamında 6769 sayılı SMK’nın 150/3 maddesi uyarınca, patent konusu buluşların müvekkilinin izni olmadan kullanılması neticesinde uğramış olduğu zararın miktarının belirlenmesi anlamında davalının taklit üretimi ile ilgili belgelerinin müvekkiline verilmesine, TTK’nın 56.maddesi uyarınca davalıların eylemleriyle oluşan haksız rekabetin varlığının hükmen tespitine, davalıların eylemleri ile oluşan haksız rekabetin önlenip yasaklanmasına, haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasına ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.

Davalı vekilinin cevap/karşı dava dilekçesinde özetle; dava konusu olan… no’lu patente karış müvekkilleri tarafından … Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin … esas sayılı dosyasında karşı dava olarak davacıya ait… ve … nolu patent belgelerine konu buluşların yeni olmadığı ve buluş basamağı içermediği gerekçeleriyle hükümsüzlük talebinde bulunulduğunu ve ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamanın dava ve karşı davadaki talepler yönünden kısman kabul ve kısmen red kararıyla sonuçlandığını ve halen istinaf aşamasında olduğunu, dolayısıyla dava konusu taleplerin dayanağı olan… no’lu patent belgesinin hükümsüzlüğü konusunda henüz kesinleşmiş bir yargı kararı mevcut olmadığından iş bu davanın görülmesinin SMK HMK hükümleri gereği mümkün olmadığını, hükümsüzlük kararı verilmiş olsaydı en baştan hiç var olmamış gibi etki doğacağını, böyle bir durumda da ihtiyati tedbir kararı verilmesi ve yargılama yapılmasının telafisi mümkün olmayan zararların oluşmasına neden olacağını, dava konusu patente karşı açılmış olan hükümsüzlük davasının sonucunun bekletici mesele yapılmasını talep ettiklerini, dava konusu ürünün müvekkili … San. Ve Tic. A.Ş tarafından üretilerek ticarete sunulan “…” kodlu amortisör olduğunu, çamaşır ve kurutma makinelerinde tambur tarafından üretilen titreşimlerin sönümlenmesi görevini yerine getirdiğini, … 3.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …D.İş dosyasından alınan bilirkişi raporuna konu ürün örneklerinin müvekkiline ait “…” kodlu amortisörün, davacıya ait… nolu patent belgesinden doğan haklarına tecavüz teşkil etmediğini, patent hukuku anlamında taraf ürünlerinin farklı teknik özellik ve geliştirmeler ihtiva ettiğini, müvekkillerine ait ürünün fotoğraflarından ve katı model resimlerinin incelenmesinde davacıya ait … nolu patente ait istem 1 içerisinde yer alan 1.F ve 1.H numaralı unsurların … kodlu amortisör üzerinde bulunmaması nedeniyle, müvekkillere ait ürün patentin koruma kapsamına germediğini, bunun haricinde müvekkillerine ait ürün bir “…” ve /veya bir “balata” ihtiva etmediği için patentin koruma kapsamına girmediğini, müvekkillerinin faaliyetlerinin haksız rekabete sebebiyet vermediğini, haksız rekabet koşullarının oluşmadığını, haksız rekabet kapsamında bir karıştırılmadan söz edilebilmesi için davaya gerekçe patent ile müvekkilinin dava konusu ürünü arasında benzerlik bulunması gerektiğini, müvekkiline ait ürünlerin davacıya ait patent belgesine tecavüzü teşkil etmediğini, davacının tecavüz iddilarını yaklaşık olarak kanıtlayamadığını, ayrıca dava konusu patentin geçerliliğinin derdest bir hükümsüzlük davası bulunması nedeni ile belirsiz olduğunu bu nedenle ihtiyati tedbir taleplerinin haksız ve mesnetsiz olduğunu beyanla davanın reddine karar verilmesini, davacının müvekkillerinin müşterileri ile çeşitli yollarla iletişim kurarak müvekkilini kötülediğini ve müvekkili şirketin taklit ürün sattığını iddia ederek müvekkili şirketin müşterilerini kendilerinden mal alması içen zorladığını, başkalarını ve mallarını yanıltıcı açıklamalarla kötülemek TTK kapsamında haksız rekabet olarak kabul edildiği için bu eylemi gerçekleştirenin hukuki sorumluluğunun söz konusu olduğunu, davalının müvekkillerinin müşterileri gözündeki itibarını zedeleyerek haksız kazanç sağlamaya başladığını beyanla, davalının eylemlerinin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, haksız rekabetin önlenmesi ve giderilmesine, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00TL tutarında maddi tazminat ile 5.000,00 TL tutarında manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davacı/karşı davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve karşı dava ettiği anlaşılmıştır.

Dosyada bildirilen tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, teknik ve özel bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor alınmıştır.

Dosyaya sunulan 11.05.2020 tarihli bilirkişi raporunda özetle;”…Asıl dava açısından; davacı-karşı davalı …’nin… numaralı patentine konu ürün ile davalı-karşı davacı … Tic.Ltd.Şti ve … Tic.A.Ş.’nin … patentine konu … no’lu üründe dış görünüş yönünden benzerlikler bulunsa da, patente konu iç görünüş, çalışma şekli ve dizayn konusunda belirgin farklılıklar bulunduğu, davalının ürününün davacı …’nın ürününe nazaran aynı amaca hizmet etse de teknik yönden kullanılan parça ve dizayn yönünden farklı, hatta yumuşak sönümleme ve gürültü yönünden daha üstün yenilikler içeren bir yapıya sahip olduğu. davalının ürününün, davacının 2008 04019 no ile tescilli patent belgesi koruma kapsamı ana istemindeki tamamına ulaşılamamış olup, bundan dolayı davacının … no.lu patent belgesinden doğan haklarına tecavüz olmadığı, Karşı dava açısından; davacı/karşı davalı tarafından, davalı/karşı davacı şirketin müşterisine yazdığı yazılı bildirimlerin içeriğine bakıldığında, “Taraflar arasında devam eden ve yerel mahkemede sona eren dava sonucu hakkında bilgi verildiği ve yine açacakları dava ve dayanağı kapsamında da doğru bilgi verildiği”, dolayısıyla yazılı beyan içeriklerinin doğruları yansıttığı, yanlış ve yanıltıcı bilgi içermediği, davalı şirketi doğrudan kötüler, itibarı düşürür ifadeleri içermediği, bilgilendirme amacını taşıdığı, dolayısı ile davacı/karşı davacının eylemlerinin TTK m. 55 /a.l maddesi uyarınca haksız rekabet eylemi teşkil etmediği…” sonuç ve kanaatinin bildirildiği anlaşılmıştır.

Davacı/karşı davalının delil listesinde … Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine ait …E ve …K sayılı ilamı’nın sunulduğu, iş bu ilamda asıl dava yönünden Islah edilen asıl davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine,


“Asıl dava açısından; davalıların, davacı tarafın… sayılı patent belgesinden doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabet ettiklerinin tespitine, patente tecavüz ve haksız rekabetin durdurulması, önlenmesi, patente tecavüz eden (… ve … kodlu) ürünlere ve münhasıran üretimde kullanılan araçlara el konularak, karar kesinleştiğinde imhasına…” Yine maddi manevi tazminata ve Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde de ilana karşı dava yönünden de karşı Davanın kısmen kabulü ve reddine,Karşı dava açısından; Davacı adına tescilli … patent belgesinin hükümsüzlüğüne, …sayılı patent belgesinin hükümsüzlüğü talebinin reddine…” şeklinde karar verildiği,
Fotokopisi celp olunan dosyanın incelenmesinde, davanın …’nın … ve … sayılı …ve … kodlu ürünlere karşı olduğu ve dosyadaki ilamın kesinleşmediği Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf incelemesinde olduğu anlaşılmıştır.

KANAAT VE GEREKÇE

Asıl dava;

6769 Sayılı SMK kapsamında aç