“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen …/11/2009 tarih ve 2007/416-2009/579 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 12/03/2013 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davalı karşı davacı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin kısa mesaj ve randevu sistem ve yöntemi buluşu ile patent başvurusunda bulunduğuınu, tek kuruluş amacının SMS ile Randevu Sistemi olduğunu, patent başvurusuna konu olan buluş için 1,5 yıllık Ar-Ge çalışması ve devamında sürekli geliştirerek bugünkü haline getirdiğini, patente konu bu sistem ve yöntemin çeşitli bilgisayar yazılımları, internet, GSM, SMS gibi araçların birleştirilerek kullanıldığını, hastaların hastanelerden randevu alırken yaşadığı bir çok sorunu ortadan kaldıran bir randevu sistem ve yöntemi olup yenilik özelliği taşıdığını, müvekkili şirketin bu sistem ve yöntemi geliştirerek uygulayamaya koymak için çok emek, zaman ve para harcadığını, SMS ile randevu sisteminin ilk kez müvekkili şirket tarafından … … Devlet Hastenesinde uygulanmaya başlandığını, müvekkili şirketin geliştirdiği ve patentini aldığı kısa mesaj ile randevu sisteminin …vasıtası ile SMS ile anında randevu-…3443 adı altında tanıtıldığını, davalı şirketin ise “Çözüm SMS ile Randevu Sistemi” adı altında …2919 servis numarası ile …Abonelerine sunulan hizmet olarak SMS ile Randevu Sisteminin sanki kendileri tarafından geliştirilmiş gibi bir intiba vermeye çalışarak bu sistemden haksız kazanç elde ettiğini, müvekkili şirketin tanıtım yaptığı hastanalerde müvekkili şirket tarafından hastanelere verilen bulundukları ilin plaka kodu ile başlayan hastane kodu, hastanın tanımlama bilgisi olarak 11 haneli TC kimlik numarası ve bölüm yada doktor adları da dahil olmak üzere davalı şirket tarafından birebir aynısının kopyalandığını, davalı şirketin “Çözüm SMS ile Randevu Sistemi”ni 26 hastanede çalıştırdığını ve kendisine ait internet sitesinde kamuoyuna duyurduğunu, bu sistemin davalı şirket tarafından geliştirilmiş gibi yanıltıcı bir izlenim vermeye çalıştığını, böylece davalı şirketin para harcamadan müvekkili şirketin en büyük gider kalemi olan tanıtımları sayesinde haksız gelir elde ettiğini, davalı şirketin SMS ile randevu sistemini sağlıklı çalıştıramaması, müşteri hizmetlerinin ve teknik desteğinin yetersiz olmasının da kamuoyunun gözünde SMS ile Randevu Sistemine olan güveni sarsarak müvekkili şirketi ağır zarara uğrattığını, bu durumun haksız fiil olup haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek, davalı şirketin bu haksız fiilinin haksız rekabet oluşturduğunun tespiti ile men’ini, şimdilik 6.500,00.-TL maddi ve manevi tazminatın davalıdan tahsilini ve karar özetinin ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, dava konusu SMS ile randevu sisteminin bir yazılım olup 551 Sayılı KHK hükümlerince korunabilecek bir içeriğe sahip olmadığını, davacı firmaya ait patent başvurusu üzerine düzenlenen araştırma raporunda yapılan değerlendirmede patent istemlerinin yeni olmadığının anlaşıldığını, bunun üzerine araştırma raporunun olumsuz olarak dönmesi sonrasında davacı firma tarafından incelemesiz patent sisemini tercih ettiğini, incelemeli sistemde patent alamayacağının farkında olan davacının müvekkiline gerçeğe aykırı ithamlarda bulunmak suretiyle sanki haksız rekabet ortamı yaratılıyormuşçasına iş bu davayı açtığını, müvekkilinin hastanelerde tam otomasyon hizmeti ile birlikte dava konusu hizmeti de sunmakta olduğunu savunarak, davanın yetki, derdestlik ve esas yönünden redini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davaya konu olan yazılımın hastaların tedavisi için hastanelerden SMS ile randevu almalarını sağlayan bir modül olduğu, söz konusu yazılımın sadece hastaların mobil olarak SMS yolu ile hastaneden randevu alabilmelerini sağladığı, ancak bu yazılımın işleyişi bakımından tek başına ve bağımsız olarak çalışmayıp hastane bünyesinde bulunacak bir otomasyon sistemine ihtiyaç duyduğu, randevu işlevini yürütebilmesi için hastane otomasyon sistemi ile uyumlu (entegre) olması gerektiği, SMS modülünün bağımsız çalıştığı için farklı firmaların geliştirmiş oldukları farklı otomasyon sistemleri ile gerekli uyarlamalar yapıldıktan sonra çalışabildiği, davacının geliştirmiş olduğu SMS modülünün hastane otomasyonu geliştiren farklı firmaların yazılımları ile uyumlu hale getirdiği ve uyum çalışmaları yaptığı, taraflar arasındaki davaya konu uyuşmazlığın sebebinin … Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapılan sözleşmelerden kaynaklandığı, davacının iddia ettiği gibi sistemin entegrasyon işlemlerine başlandıktan sonra kopyalandığı iddialarının doğru olmadığı, yazılımların birbirleri ile aynı işlevleri yapmasının yazılımların kopyalandığı anlamına gelmeyeceği, gerekli zaman, işgücü ve bilgi kullanımı ile aynı işleyişi gerçekleştiren yazılımların geliştirilebileceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin asıl davada davacı birleşen davada davalıdan alınarak asıl davada davalı birleşen davada davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 31,45 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 12/03/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay