“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 11/06/2013
NUMARASI : 2009/288-2013/290

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/06/2013 tarih ve 2009/288-2013/290 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkillerine ait TR 20.. Y tescil nolu faydalı model belgesine davalıların tecavüzünün tespitine, durdurulmasına, ürünlere ve bunların imalinde kullanılan araçlara el konulmasına, 551 sayılı KHK 140/b maddesi uyarınca fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 5.000,00 TL maddi ve 15.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili,davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalı tarafın ürettiği “SLOT” markalı anahtar kutularının TR 20.. Y nolu faydalı model belgesinin koruma kapsamında kaldığı, TR 2005/02.. Y nolu faydalı model belgesinin koruma kapsamının davacı tarafa ait TR 2004/0.. Y nolu faydalı model belgesinin koruma kapsamı ile aynı olduğu, tescilli sınai mülkiyet hakkı hükümsüz kılınana kadar sahibine kullanma ve koruma hakkı tanımakta olup, bu belgeye istinaden yapılan üretimin davacı tarafın faydalı model hakkına tecavüzünden de söz edilemeyeceği, her ne kadar taraflar arasında İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2012/64 E. sayılı derdest dava dosyasında, davacının dayanağı 2004/03728 nolu faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü istemli karşı dava bulunsa da, sonuca etkili olmadığından bu dosyada verilecek kararın kesinleşmesine gerek görülmediği, davacının iddialarının ispatlanamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- 551 Sayılı KHK’nın 166. maddesinin yollamasıyla aynı KHK’nın 78. maddesine göre “Patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” Açıklanan bu madde hükmüne göre, davalı tarafça üretilen ürünlerin davalı S.. B..’ye ait 2005/2437 sayılı faydalı model belgesi kapsamında kaldığı ve bu belge geçersiz kılınıncaya kadar ki kullanımın yasal bir kullanım olduğuna ilişkin mahkeme gerekçesinde isabet bulunmamaktadır. Bu durumda davacı adına tescilli 2004/3728 sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü için açılan dava sonucu beklenilmek suretiyle hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken kararda yazılı gerekçeyle davanın reddi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiştir.


2- Bozma sebep ve şekline göre davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 09/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay