“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 31/10/2013
NUMARASI : 2013/24-2013/46

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31/10/2013 tarih ve 2013/24-2013/46 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, davalı adına TPE nezdinde tescilli bulunan 2007/02519 nolu incelemesiz patent belgesinin, yenilik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterini taşımaması ve davalının buluş sahibi olmaması nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca dava konusu 2007/02519 nolu patentin toplam üç istemden oluştuğu, 1 ve 3 nolu istemlerin yenilik ve tekniğin bilinen durumunu aşma kriterine sahip olduğu, 2 nolu istemin yenilik unsuru taşımadığı, dava konusu patentte yer alan istemlerin buluş bütünlüğü teşkil ettiği, 2 nolu istemin yenilik vasfına haiz olmamasına rağmen 1 ve 3 nolu istemlerin yenilik vasfını taşıması nedeni ile patentin bir bütün olarak değerlendirilmesini ve 2 nolu istemin de korunmasını gerekli kıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Ancak, mahkemece görüşüne başvurulan bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen raporda hükümsüzlüğü istenen patent belgesinin koruma altına aldığı istemlerden 2 nolu istemin dosyaya sunulan önceki tarihli patentlerin varlığı karşısında yenilik unsuruna sahip olmadığı, ancak aynı patentin 1 ve 3 nolu istemlerinin yeni olduğundan patentin buluş bütünlüğü teşkil ettiği gerekçesiyle 2 nolu istemin de yenilik unsuruna haiz olacağı görüşü belirtilmiştir. 551 sayılı KHK’nın 83. maddesi uyarınca, patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamı istem veya istemlerle belirlenir.
Bu bakımdan, istemlerin aynı KHK’nın 7 ve 10. maddelerindeki koşulları karşılaması gerekmektedir. Yine, 551 sayılı KHK’nın 129/3-4 fıkralarına göre de, hükümsüzlük nedenleri patentin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa sadece o bölümü etkileyen istem ya da istemlerin incelenmesi ile kısmi
hükümsüzlüğe karar verilmesi gerekli olup, kısmi hükümsüzlük sonucu patentin iptal edilmeyen istem ya da istemleri geçerli kalır. Bu bakımdan uyuşmazlık konusu 2 nolu istemin korunması gereken bağımsız bir istem veya 1 ve 3 nolu ana istemlere bağımlı bir istem niteliğinde olup olmadığı hususunda bilirkişilerden ek görüş alınmak suretiyle, bağımsız bir istem ise yenilik unsuruna sahip olmadığından patentin kısmi hükümsüzlüğüne karar vermek gerekirken, 551 sayıl KHK’nın 45. maddesine farklı anlam verilmek suretiyle bu istem bakımından da davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş davacı vekilinin bu yöndeki temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, 09.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay