“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR MAHKEMESİTÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/10/2015 gün ve 2014/361 – 2015/209 sayılı kararı onayan Daire’nin 14/06/2017 gün ve 2016/1183 – 2017/3705 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının “SALIK CENTER” ibareli 2012/00488 sayılı marka başvurusuna, müvekkilinin 2009/22264, 2000/16787, 171077, 2002/15700 sayılı ÇALIK + şekil, ÇALIK, ÇALİK GRUBU, ÇALIK DENİM + şekil” ibareli markalarını mesnet göstererek yaptığı itirazın TPMK YİDK tarafından 2014-M-7349 sayılı kararı ile reddedildiğini, 1997’den beri Çalık Holding bünyesinde birleşen şirketler olduğunu, ÇALIK markasının 2000’den beri tescilli olduğunu, ÇALIK markasının tanınmış marka olduğunu, birçok ödülü bulunduğunu, reklam ve tanıtım yatırımlarına yüklü miktarlar harcandığını, YİDK kararına itiraz ettiklerini, itirazın reddedildiğini, markaların benzer olduğunu, aynı/benzer mallar için tescil edilmek istendiğini, müvekkil markası tanınmış marka olduğu için farklı sınıflarda da dava konusu markanın reddi gerektiğini belirterek, dava konusu YİDK kararının iptalini ve markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 22/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay