“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 28/11/2013 tarih ve 2013/8-2013/219 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı yana ait olan TR …. T4 sayılı patentin Avrupa patentinin Türkiye validasyonu olduğunu, müvekkili şirketin …. 2.25 gram ve 4.5 gram…. Toz İçeren… için Sağlık Bakanlığı’na ruhsat başvurusunda bulunmuş olduğunu, hukuken korunma ihtiyacı nedeniyle ürünlerinin ve fiillerinin davalı yana ait patent belgesine tecavüz etmediğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, Sağlık Bakanlığı’ndan davacı yana ait ruhsat başvuru belgelerinin getirilmesini ve davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait ürünlerde, davalı yanın patentinde yer alan aminokarboksilik asit şelatlama maddesi veya buna eşdeğer bir ajan kullanılmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile davacıya ait …. 2.25 gram ve 4.5 gram…. Toz İçeren… adlı ürünlerin ve davacının bu ilaç üretimine ilişkin fiillerinin davalıya ait TR…. T4 nolu patente tecavüz etmediğinin tespitine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 04.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

 Kaynakça ; Yargıtay